Wiki

Pokyn č. R 1-2010 k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního s

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Wiki Tại craigslistsitesusa.com

17

Pokyn č. R 1-2010

k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování

Č.j.: 12/61 319/2010-125
ze dne 7. 6. 2010
Referent: Jan Petr, tel.: 257 042 396

Čl. 1
Předmět úpravy

Tento pokyn obsahuje postup Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo“), správce programu a účastníka programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce podle zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „rozpočtová pravidla“), vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., (dále jen „vyhláška“).

Obdobně pokyn upravuje postup pro programy nebo akce (projekty) s účastí státního rozpočtu a prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie nebo fondů NATO nebo z prostředků finančního mechanismu nebo z úvěru se státní zárukou.

Pokyn popisuje používání informačního systému programového financování, který se člení na: Evidenční dotační systém a systém Správy majetku ve vlastnictví státu. Tyto systémy ministerstva slouží pro potřeby evidence řídicích dokumentací a k zajištění předávání informací k přípravě a realizaci státního rozpočtu a k plnění a realizaci plateb v pověřených bankovních ústavech. Tyto systémy současně navazují na budovaný IISSP (Integrovaný informační systém Státní pokladny – řídicí systém pro přípravu a realizaci státního rozpočtu).

Čl. 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto pokynu jsou dále vysvětleny pojmy uvedené ve vyhlášce:

a) správce programu (titulu), dále jen „správce“, je útvar správce kapitoly podle § 3 písm. g) rozpočtových pravidel (poskytovatel), který odpovídá za hospodaření s prostředky státního rozpočtu na financování programů (titulů), případně řídící orgán nebo zprostředkující subjekt, pokud jsou k některým činnostem správcem zmocněni, b) účastník programu (dále jen „účastník“) je organizační složka státu nebo jí zřízená příspěvková organizace financující přípravu a realizaci akce z prostředků státního rozpočtu, včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, z finančního mechanismu nebo z fondů NATO, anebo právnická nebo fyzická osoba financující přípravu a realizaci akce s použitím prostředků státního rozpočtu včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, fondů NATO nebo z prostředků finančního mechanismu nebo úvěrů poskytnutých se státní zárukou, c) informační systém programového financování (dále jen informační systém) se člení na Evidenční dotační systém (dále EDS) a Správu majetku ve vlastnictví státu (dále SMVS). Obě části obsahují tituly (titul se v modulu EDS dále dělí na dotační titul, dotační subtitul, příp. podmnožinu dotačního subtitulu; v modulu SMVS se titul dále dělí na výdajový titul, výdajový subtitul, příp. podmnožinu výdajového subtitulu), d) titul je označení pro program nebo část programu podle vyhlášky, které se používá pro potřeby informačního systému, e) akcí (projektem) (dále jen „akce“) se rozumí realizace věci na základě souboru věcných, časových a finančních podmínek a za účelem pořízení nebo technického zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, včetně souvisejících neinvestičních nákladů. Pojem projekt je používán ve smyslu § 3 písm. j) rozpočtových pravidel. f) subtitul (podprogram) je část titulu (programu) stanovená správcem po dohodě s ministerstvem k realizaci cílů uvedených v dokumentaci programu; každý titul (program) obsahuje nejméně jeden subtitul (podprogram), g) v informačním systému se pro pojem akce používá název projekt; akce je vymezená část subtitulu (podprogramu) stanovená správcem, která vede k realizaci cílů uvedených ve schválené dokumentaci programu (titulu), h) investiční záměr je přípravná dokumentace pro evidenci akce v informačním systému a pro případnou registraci akce, i) dokumentace akce jsou technické a ekonomické podklady a doklady pro rozhodování správce o účasti státního rozpočtu na financování přípravy a realizace akce, j) programovým financováním se ve smyslu § 12 rozpočtových pravidel rozumí činnosti spojené s pořízením nebo technickým zhodnocením dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku; pro účely sledování úplnosti akcí se připouští uvádět v informačním systému i další náklady nezbytné pro jejich pořízení nebo užívání včetně souvisejících nákladů na opravy. V informačním systému nemusí být uváděny programy nebo akce s pouze neinvestičními výdaji, pokud nejsou financovány v rámci programového financování; na základě rozhodnutí správce kapitoly mohou být v systému uvedeny i finančně náročné opravy a údržby objektů, strojů a zařízení, k) indikátor je kvalitativní měřitelný ukazatel uvedený v dokumentaci akce, který specifikuje konkrétní měřitelný cíl nebo měřitelný efekt; indikátor musí obsahovat výchozí a cílovou hodnotu (vyjádřenou v měrných jednotkách) a dále závazný termín dosažení měřitelného cíle nebo efektu, l) cíl akce je kvalitativní neměřitelný ukazatel, který specifikuje konkrétní důvod realizace, včetně kvalitativních dopadů a efektů dané realizace, m) parametr je ukazatel uvedený v dokumentaci akce, který specifikuje obsah nebo formu realizace akce a vyjadřuje se v měrných jednotkách a hodnotách (např. fyzikálních, technických, časových, atd.), n) evidence akce jsou činnosti správce ve smyslu § 5 odstavce 1 písm. a) vyhlášky, kdy správce akci eviduje v informačním systému a posuzuje obsah investičního záměru; v případě, že nesplňuje zcela jeho požadavky vyplývající z dokumentace programu (titulu), vrátí investiční záměr k doplnění nebo sdělí, že se státní rozpočet nebude na akci podílet, o) registrace akce je proces, jehož výsledkem je dokument, ve kterém správce na základě posouzení investičního záměru registruje akci v informačním systému jako limit výdajů na danou akci, stanoví podmínky pro přípravu a realizaci akce; hodnoty položky(žek) rozpočtové skladby uvedené v registraci akce nejsou závazné, pokud poskytovatel nestanoví jinak; k vydání změny registrace akce, kde se nemění závazné parametry a je tedy vydávána jako technická změna, není nutná žádost příjemce, p) rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „rozhodnutí“) je dokument vydaný správcem podle § 14 rozpočtových pravidel pro fyzické a právnické osoby (včetně příspěvkových organizací zřízených organizační složkou státu) po provedení předběžné řídící kontroly po vzniku závazku, která ověřuje hospodárnost účasti státního rozpočtu, tedy závazku státu. Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek se vydává na základě žádosti účastníka programu, ve které dokládá splnění podmínek stanovených v registraci akce a další doklady stanovené správcem dokumentující plnění cílů programu; hodnoty položky(žek) rozpočtové skladby uvedené v rozhodnutí nejsou závazné, pokud poskytovatel nestanoví jinak; k vydání změny rozhodnutí, kde se nemění závazné parametry a je tedy vydáváno jako technická změna, není nutná žádost příjemce, q) stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (dále jen „stanovení výdajů“) je dokument, kterým správce podle § 5 odstavce 1 písm. d) vyhlášky stanoví (po provedení předběžné řídící kontroly po vzniku závazku, která ověřuje hospodárnost účasti státního rozpočtu, tedy závazku státu) věcný, časový a finanční rámec účasti prostředků státního rozpočtu a podmínky účasti státního rozpočtu na financování akce; hodnoty položky(žek) rozpočtové skladby uvedené ve stanovení výdajů nejsou závazné, pokud poskytovatel nestanoví jinak; k vydání změny stanovení výdajů, kde se nemění závazné parametry a je tedy vydáváno jako technická změna, není nutná žádost příjemce, r) realizace akce obsahuje termín zahájení a termín ukončení, přičemž závazný termín ukončení akce stanovuje správce; termínem ukončení akce se rozumí doba, kdy byl sepsán protokol o předání a převzetí stavby, a to bez vad a nedodělků bránících v užívání, nebo byl vydán akt orgánu, který realizaci buď povoloval, případně s ní souhlasil, nebo prohlášením účastníka, že toto není úředně požadováno; v případě, že se nejedná o stavbu, je za termín ukončení akce považován termín převzetí věci nebo jiný úkon stanovený správcem; s) termín ukončení financování akce stanovuje správce a po něm již nemůže účastník provádět žádné další úhrady; současně musí mít ukončeno i financování z ostatních zdrojů; tento termín následuje po termínu realizace akce stanoveném správcem a nemůže být delší než termín předložení dokumentace závěrečného vyhodnocení akce účastníkem, t) závěrečné vyhodnocení akce je činnost stanovená v § 6 vyhlášky, kterou účastník programu dokládá správci splnění obsahu rozhodnutí nebo stanovení výdajů, u) expertizní posouzení je podrobné technicko-ekonomické posouzení investičního záměru odbornými útvary správce, znalci nebo odbornými organizacemi; předmětem zkoumání je technické řešení, jeho náročnost po stránce řešení, materiálů, ekonomické, po stránce ucelenosti řešení, návratnosti apod.; expertizní posouzení musí obsahovat závěr, ve kterém posuzovatel vyjádří, zda předložený investiční záměr je optimálním a nejhospodárnějším návrhem pořízení věci (služby apod.) nebo zda je investiční záměr třeba doplnit či dopracovat, v) řídící dokumentace je dokumentace, která slouží k řízení realizace akce např. registrace akce atd., w) podmnožina dotačního nebo výdajového subtitulu je rezervní možnost členění subtitulu, která se zatím nepoužívá (toto členění je nutné z hlediska zachování konzistence a možnosti navázaní na členění dle Cílově orientovaného rozpočtování), x) zadáním akce se rozumí zadávací podmínky ve smyslu § 17 písm. l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Čl. 3
Dokumentace programu

1. Dokumentaci programu předkládá správce v listinné a elektronické formě ministerstvu v rozsahu stanoveném v § 12 rozpočtových pravidel a v § 3 vyhlášky. Pokud je programové financování vedeno ve státním rozpočtu jako jeden souhrnný závazný ukazatel, mohou být dokumentace průběžně zpracovávány s tím, že správce musí při předložení ministerstvu dokladovat zabezpečení zdrojů financování v rámci výdajů stanovených státním rozpočtem na příslušný rok a ve střednědobém výhledu, přičemž ani v následujících letech nelze počítat s výrazným zvýšením výdajů, pokud je neschválila vláda. Cíle programu musí navazovat na cíle obsažené v příslušném operačním programu spolufinancovaném z rozpočtu Evropské unie, finančního mechanismu nebo z fondů NATO v případě, že jsou tyto projekty součástí programu. Pokud tyto cíle programu nejsou v souladu s obsahem operačního programu, je nezbytné dokumentaci programu upravit.

2. V dokumentaci programu (v členění na dotační a výdajový titul nebo dotační a výdajový subtitul) správce uvede zejména:

a) identifikační údaje podle přílohy č. 1 vyhlášky a číselný kód stanovený po dohodě s ministerstvem, b) termíny přípravy, realizace a závěrečného vyhodnocení programu, c) členění na podprogramy (subtituly), případně jejich podmnožiny, včetně číselných kódů stanovených po dohodě s ministerstvem, d) specifikaci věcných cílů programu a jejich zdůvodnění; dosažení cílů se kontroluje při závěrečném vyhodnocení programu, včetně zdůvodnění, e) bilanci potřeb a zdrojů financování programu (titulu) a jeho podprogramů (subtitulů) podle přílohy č. 1 vyhlášky, včetně účasti státního rozpočtu a prostředků státního rozpočtu, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, finančního mechanismu nebo fondů NATO, f) obsah investičního záměru, obsah žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, obsah stanovení výdajů nebo rozhodnutí, obsah dokumentace akce a systém kritérií pro jeho posouzení z hlediska zabezpečení a realizace cílů programu a hospodárného vynakládání prostředků, g) možnost použití dodavatelského úvěru u příspěvkových organizací, pokud je schválen ministerstvem, a pouze na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (§ 62 odst. (3) rozpočtových pravidel), h) kritéria pro zadání akce, i) pravidla pro poskytování prostředků státního rozpočtu, případně záloh dodavatelům (včetně jejich vyúčtování) a na úhradu faktur za provedené práce z prostředků státního rozpočtu, možnosti úhrad daně z přidané hodnoty účastníkem z prostředků státního rozpočtu, a to včetně systému kontroly tohoto čerpání; při úhradách daně z přidané hodnoty se postupuje podle § 14 odstavce 11 rozpočtových pravidel, j) vymezení kontrolní činnosti správce podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), případně předpisů a požadavků Evropské komise nebo Kanceláře Finančního mechanismu u programů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie nebo z prostředků finančního mechanismu při hospodaření s prostředky státního rozpočtu, jinými peněžními prostředky státu a prostředky státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, finančního mechanismu nebo z fondů NATO ve fázi přípravy, realizace a závěrečného vyhodnocení programu (titulu), podprogramu (subtitulu) a akce.

Xem thêm :  5 Royal Wedding Traditions

Xem thêm :  Hãng máy tính Dell của nước nào có tốt không

3. Správce předkládá ministerstvu dokumentaci programu ve formě, která odpovídá pravidlům zabezpečení ochrany utajovaných informací podle zvláštního právního předpisu, například zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, nebo zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.

4. Program spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie (tj. operační program) může obsahovat jeden nebo více programů podle § 12 rozpočtových pravidel. Tyto operační programy schvaluje vláda, která stanoví povinnosti organizačním složkám státu (resortům) dodržovat podmínky pro čerpání prostředků státního rozpočtu krytých prostředky EU a zapracovat je do svých rozhodnutí či stanovení výdajů, a dále akceptovat povinnosti při kontrole a vykazování čerpání apod., dle pokynů jednotlivých řídících orgánů, které spravují jednotlivé operační programy. Předkládaná dokumentace programu bude zpracována na základě příslušného operačního programu a doplněna o požadavky vyplývající z rozpočtových pravidel a vyhlášky.

5. U programu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie správce zajistí, aby jeho činnost respektovala princip oddělení funkcí v souladu s přímo aplikovatelným právním předpisem Evropských společenství, tj. článkem 58 písm. b) nařízení Rady Evropského společenství č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Evropského společenství č. 1260/1999.

6. Programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, které podle právních předpisů Evropské komise podléhají schválení Evropskou komisí, mohou být Evropské komisi předloženy až po souhlasu ministerstva, případně vlády.

7. Programy spolufinancované z finančního mechanismu podléhající schválení Kanceláři Finančního mechanismu, předloží správce ministerstvu dříve, než je předložena Kanceláři Finančního mechanismu.

8. U Programu (dotačního/výdajového titulu) s účastí státního rozpočtu na jeho financování vyšší než 5 000 000 000 Kč nebo programu (dotačního/výdajového titulu), o němž vláda rozhodla, že slouží k naplnění programového prohlášení vlády, správce předloží dokumentaci k projednání ve vládě spolu se stanoviskem ministerstva. Ministerstvo ve svém stanovisku k dokumentaci programu rovněž stanoví požadavky na doložení podkladů pro vyslovení souhlasu se závěrečným vyhodnocením programu.

9. Pokud je program současně programem spolufinancovaným z rozpočtu Evropské unie nebo finančního mechanismu nebo NATO, posuzuje se také, zda je dokumentace programu v souladu se stanoviskem Evropské komise nebo Kanceláře Finančního mechanismu.

10. V případě, že program obsahuje veřejnou podporu, je nezbytná notifikace u Evropské komise, popřípadě stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

11. Ministerstvo ve smyslu § 3 vyhlášky do 30 dnů od předložení posoudí dokumentaci, a pokud není dostačující, vyžádá si její doplnění nebo žádost zamítne. V případě, že je dostačující, ministerstvo stanoví:

a) výši prostředků státního rozpočtu na financování programu včetně prostředků, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, přičemž výše prostředků státního rozpočtu musí odpovídat částkám obsaženým v příslušném programu spolufinancovaném z rozpočtu Evropské unie, b) cíle programu, jejichž splnění bude dokladováno při závěrečném vyhodnocení programu, c) další podmínky pro konání výběrových řízení z hlediska hospodárnosti a efektivnosti použití prostředků státního rozpočtu, d) další požadavky na doložení hospodárnosti vynakládaných prostředků, které budou předloženy při závěrečném vyhodnocení programu k provedení souhlasu.

12. Pokud správce zjistí, že není schopen zabezpečit realizaci programu (dotačního/výdajového titulu) v souladu se schválenou dokumentací programu, předloží ministerstvu žádost o změnu této dokumentace obsahující návrh příslušných změn a jejich odůvodnění. V případě programu (dotačního/výdajového titulu) uvedeného v odst. 8) se žádost o změnu předkládá k projednání ve vládě. Správce nemůže realizovat změny před jejich schválením ministerstvem resp. vládou. Požádat o změnu údaje lze v době platnosti údaje ve schválené dokumentaci programu (dotačního/výdajového titulu).

Čl. 4
Závěrečné vyhodnocení programu

1. Závěrečné vyhodnocení programu lze předložit až po závěrečném vyhodnocení všech akcí, které program obsahuje. Jiný postup je možný pouze se souhlasem ministerstva a pouze za předpokladu, že již nebudou čerpány prostředky státního rozpočtu. V programu nemohou být zahájeny akce, které nebudou ukončeny do doby ukončení programu.

2. Pro závěrečné vyhodnocení programu předloží správce ministerstvu doklady podle § 4 vyhlášky:

a) přehled o skutečném čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programu včetně prostředků, které byly nebo měly být kryty z rozpočtu Evropské unie, z finančního mechanismu nebo z fondů NATO na formuláři v příloze č. 1 vyhlášky; součástí zprávy bude i hodnocení předfinancování akcí ze státního rozpočtu a jejich skutečné krytí prostředky EU, z finančního mechanismu nebo z fondů NATO, b) zprávu o plnění cílů programu (titulu) stanovených ve schválené dokumentaci programu.

3. Ministerstvo závěrečné vyhodnocení ve lhůtě 30 dnů od předložení schválí nebo sdělí správci požadavky na dopracování závěrečného vyhodnocení. Pokud program schválila vláda, předloží správce závěrečné vyhodnocení vládě ve lhůtě 30 dnů od vyjádření ministerstva. U programů, kde byly použity prostředky EU, z finančních mechanismů nebo z fondů NATO, je nezbytné doložit hodnocení nebo stanovisko příslušného řídícího orgánu o splnění všech povinností vyplývajících z operačního programu.

Čl. 5
Obsah investičního záměru

1. Obsah investičního záměru je uveden pouze jako osnova. Jeho skutečný rozsah a nezbytný obsah stanoví správce programu v dokumentaci programu.

2. Investiční záměr akce je souborem podkladů, který akci věcně a funkčně vymezuje a zdůvodňuje nezbytnost výše vynakládaných prostředků s vymezením nezbytných parametrů, indikátorů a cílů pro její posouzení.

3. Investiční záměr akce, kterým se zhodnocuje nebo pořizuje dlouhodobý hmotný majetek, obsahuje zpravidla:

a) majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí, přičemž správce je ověřuje v náhledu katastru, b) zdůvodnění nezbytnosti akce, v případě pořízení nemovitosti stavebně technický popis pořizované nemovitosti včetně charakteristiky pozemku a jejich předpokládané využití, c) u staveb charakteru rekonstrukcí, modernizací a oprav obsahuje také popis současného stavu, včetně rozhodujících technicko-ekonomických údajů o provozu (užívání) obnovované kapacity, v případech rekonstrukce či stavby musí doložit i fotodokumentaci, jejíž rozsah určí poskytovatel a která zachycuje stav před zahájením veškerých stavebních prací či úprav, d) jasný a přehledný popis požadavků na celkové řešení všech částí, pro část stavební se zdůvodní požadavky na stavebně technické řešení stavby, souhrnné požadavky na nové plochy a prostory, apod., vycházející ze zdokumentovaných potřeb (z pasportu stávajících objektů, stavebního programu, z předpokládané dislokace, z dokladů KHS, HZS apod.); u akcí, u kterých není stavební část se dokládá, popisuje a zdůvodňuje pouze část technologická, e) hodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, jakostních, bezpečnostních nebo ochrany zdraví při práci příp. jiných, f) do celkové ceny akce musí být započítány veškeré souvisící náklady tak, aby po realizaci byla akce plně funkční a mohla tak začít plnit svůj účel. Celkové výdaje musí obsahovat i předpoklad nákladů na pořízení funkční vybavenosti – např. vestavné skříně, vybavení přístroji, nábytkem atd., stanovení podílu vlastních zdrojů a požadovanou výši dotace, g) v případě, že akce má nároky na související výdaje (tj. na funkční vybavenost), musí pro jejich pořízení být součástí tohoto záměru záměry zpracované podle odst. 3 nebo 4 podle povahy souvisejících výdajů, h) termínem ukončení akce se rozumí doba, kdy byl sepsán protokol o předání a převzetí stavby, a to bez vad a nedodělků bránících v užívání, nebo byl vydán akt orgánu, který realizaci buď povoloval, případně s ní souhlasil, nebo prohlášením účastníka, že toto není úředně požadováno, i) účastník si musí sám na své náklady zabezpečit veškerý budoucí provoz (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod., j) účastník musí zajistit, aby investiční záměr poskytl údaje o celé požadované částce prostředků (nikoliv pouze na její část či etapu), k) zhodnocení přínosu realizace akce k řešení problému zaměstnanosti se hodnotí pouze u akce, při jejíž realizaci je jedním z cílů vznik nových pracovních míst, l) podrobné hodnocení efektivnosti vynaložených prostředků, m) další doklady stanovené správcem, n) jiné doklady, dokumenty a údaje stanovené v předpisech pro použití prostředků z rozpočtu Evropské unie nebo finančního mechanismu,

4. Investiční záměr projektu, kterým se zhodnocuje nebo pořizuje dlouhodobý nehmotný majetek, obsahuje zpravidla:

a) zdůvodnění nezbytnosti akce, jasný a přehledný popis požadavků na celkové řešení všech částí, b) stanovení termínů, indikátorů, cílů a parametrů akce, c) vyčíslení nákladů, d) stanovení podílu vlastních zdrojů a požadovanou výši dotace, e) do celkové ceny akce musí být započítány veškeré souvisící náklady tak, aby po realizaci byla akce plně funkční či použití schopná, tj. výdaje na akci musí obsahovat i náklady na pořízení funkční vybavenosti – např. hardware, vybavení přístroji atd., f) v případě, že akce má nároky na související výdaje (tj. na funkční vybavenost), musí pro jejich pořízení být součástí tohoto záměru i záměry zpracované dle odst. 4 podle povahy souvisejících výdajů, g) termínem ukončení akce se rozumí doba potřebná k úplnému zprovoznění akce. To znamená, že pokud má akce nároky podle písm. f) tohoto odstavce, rozumí se termínem dokončení nejpozdější termín stanovený v jednom ze záměrů. Stejný termín dokončení může být uveden ve více souvisících záměrech, h) požadavky na zabezpečení budoucího provozu v roce následujícím po roce pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, i) schémata určená správcem, j) případně další doklady stanovené správcem, k) jiné doklady, dokumenty a údaje stanovené v předpisech pro použití prostředků z rozpočtu Evropské komise nebo Kanceláře Finančního mechanismu.

Čl. 6
Evidence akce

1. Za evidovanou akci je považována každá akce, která má přidělené úplné identifikační číslo akce (13-ti místné identifikační číslo akce) a má stav akce E2.

2. Evidence akce se provede:

a) převedením akce z portálu do přehledu projektů nebo b) vytvořením akce v přehledu projektů.

3. Evidovat akci lze pouze:

a) má-li plné finanční krytí akce včetně provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku, b) jako součást návrhu rozpočtového opatření bez zabezpečení plného finančního krytí akce s tím, že po provedení rozpočtového opatření bude akce plně finančně kryta včetně provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku.

4. Pouze pokud je akce evidovaná (stav E2) a je v souladu s odst. 3 písm. a) lze nad ní provádět další činnosti směřující k uvolnění prostředků (registrace akce atd.).

Xem thêm :  Wave a 110 Độ Gì Cho Đẹp? Câu Hỏi Của Học Sinh-Sinh Viên Và Đây Là Combo Đồ Chơi Xe Wave Ưng Ý Nhất

Xem thêm :  ABS là gì? Tất tần tật các nghĩa khác nhau của ABS trong từng lĩnh vực cụ thể

Čl. 7
Registrace akce

1. Přípravu a realizaci akce zajišťuje účastník v rámci údajů vymezených v:

a) dokumentaci programu, b) registraci akce, c) stanovení výdajů nebo rozhodnutí,

2. Registrace akce je proces, jehož výsledkem je dokument, ve kterém správce na základě posouzení investičního záměru a dalších podkladů podle přílohy č. 2 vyhlášky registruje akci v informačním systému a stanoví ve smyslu § 5 odstavce 1b) vyhlášky podmínky účasti státního rozpočtu, zejména časové a finanční limity pro zadání a realizaci akce. Tento dokument správce vydává po provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku, kdy ověřuje možnosti a hospodárnost financování akce. Pokud při zpracování dalších dokumentů přípravy a realizace akce (např. při zpracování zadání akce, projektové dokumentace apod.) dojde ke změně, při níž se zjistí překročení limitů výdajů stanovených v registraci akce, je nezbytné provést změnu registrace akce. Změnu registrace akce lze provést, jen pokud nebylo vydáno rozhodnutí nebo stanovení výdajů. V případě potřeby změny registrace akce po vydání stanovení výdajů nebo rozhodnutí se musí uvést nová výše příslibu financování akce v podmínkách aktuálně vydávaného rozhodnutí nebo stanovení výdajů.

3. Akce spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, které podle právních předpisů Evropských společenství podléhají schválení Evropskou komisí, jsou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů (pokud jejich výše přesáhne 100 mil. Kč) a mohou být Evropské komisi předloženy až po vydání stanoviska ministerstva na základě žádosti správce. Žádost předložená ministerstvu bude obsahovat celý rozsah akce spolu se stanoviskem řídícího orgánu (čestné prohlášení).

4. Akce financované z prostředků finančního mechanismu se předkládají (pokud jejich výše přesáhne 100 mil. Kč) ke schválení Kanceláři Finančního mechanismu až po vydání stanoviska ministerstva.

5. U akcí podle odstavce 3 a 4 se investičním záměrem rozumí dokumentace podle přímo aplikovatelného právního předpisu Evropské komise nebo požadavků Kanceláře Finančního mechanismu.

6. Pro vydání registrace akce předloží organizační složka státu investiční záměr akce včetně příloh stanovených vyhláškou a ostatní účastníci žádost o dotaci včetně příloh stanovených vyhláškou; obsah investičního záměru a žádosti o dotaci stanoví správce v dokumentaci programu; součástí žádosti o dotaci je vždy investiční záměr a formuláře podle přílohy č. 2 vyhlášky, případně další doklady stanovené správcem v dokumentaci programu.

7. Správce po předložení investičního záměru nebo žádosti o dotaci podle odstavce 6, u akcí s účastí státního rozpočtu nižší než 100 000 000 Kč, v termínech stanovených v dokumentaci programu:

a) eviduje akci zápisem do informačního systému, a to buď v části SMVS, pokud se jedná o organizační složku státu nebo jí zřízenou příspěvkovou organizaci, nebo v části EDS, pokud se jedná o dotace pro právnické osoby (včetně státních podniků), vyjma státních příspěvkových organizací, a fyzické osoby, b) po posouzení investičního záměru nebo žádosti o dotaci podle kritérií stanovených v dokumentaci programu pro výběr akcí stanoví závazné termíny, parametry, indikátory nebo cíle akce, výši účasti státního rozpočtu a podmínky pro další přípravu a realizaci akce, c) vystaví registraci akce (viz vzor formuláře v příloze č. 3 vyhlášky), nebo nevystaví registraci akce, pokud zjistí, že žádost nebo investiční záměr jsou nedostatečné, vrátí žádost nebo investiční záměr k doplnění, anebo může oznámit, že se státní rozpočet na financování akce nebude podílet.

8. U akcí, které jsou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů, požádá správce ministerstvo o souhlas s vydáním registrace akce a současně předloží závěry expertizního posouzení investičního záměru. Správce vydá z informačního systému registraci akce, u které po předchozím projednání s ministerstvem vyplní i část za ministerstvo (vyjma č.j. a data). U akcí financovaných formou individuálně posuzovaných výdajů spolufinancovaných z prostředků EU nebo finančního mechanismu, které mají charakter velkého projektu, předloží správce stanovisko Evropské komise nebo Kanceláře finančního mechanismu nebo řídícího orgánu (čestné prohlášení).

9. Ministerstvo registraci akce potvrdí, a tím vydá souhlas, anebo vrátí s požadavky na doplnění. Pokud ministerstvo vydá souhlas, může správce u registrace akce v informačním systému doplnit platnost dnem vydání souhlasu ministerstva a následně ji vydat účastníkovi.

10. U akcí, které jsou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů, požádá správce ministerstvo o souhlas se zadáním akce. K tomu doloží ministerstvu návrh zadání akce v listinné a elektronické podobě s návrhem výše budoucího závazku vyplývajícího z rozpočtu akce. Bez souhlasu ministerstva nelze zadání akce vyhlásit.

11. U akcí, které jsou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů nebo individuálně posuzovaných dotací, ministerstvo kontroluje podmínky a kritéria (např. zda při výběrových řízeních nejsou aplikována neopodstatněná a diskriminační kritéria) v zadávacích dokumentacích veřejných zakázek na akcích před jejich zveřejněním a v případě nesouhlasu požaduje jejich úpravu. Po uskutečnění výběrového řízení předkládá správce ministerstvu písemnou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Ministerstvo doporučuje správcům u akcí, které jsou financovány formou systémově posuzovaných výdajů nebo systémově posuzovaných dotací, kontrolovat podmínky a kritéria (např. zda při výběrových řízeních nejsou aplikována neopodstatněná a diskriminační kritéria) v zadávacích dokumentacích veřejných zakázek na akcích před jejich zveřejněním a v případě nesouhlasu požadovat jejich úpravu, přičemž správce může žádat i o zastoupení v hodnotící komisi. Dále ministerstvo doporučuje, aby v rámci váhy kriterií pro hodnocení veřejných zakázek byla stanovena výše nabídkové ceny minimálně ve váze 60% a subjektivně hodnocená kritéria neměla v úhrnu vyšší váhu než 20% a současně by správce neměl akceptovat nepřiměřené nabídky ve formě „sankcí“ a záruk“, které by neúměrně převážily váhu kriteria cena.

12. Ministerstvo může požadovat po správci u akcí, které jsou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů nebo individuálně posuzovaných dotací, stanovení přísnějších podmínek pro konání výběrových řízení.

13. Správce před registrací akce provede kontrolu údajů o příjemci v systému ARES.

14. Správce může provést registraci akce na základě kladného posouzení investičního záměru nebo žádosti o dotaci a následně postupně vydávat stanovení výdajů nebo rozhodnutí dle doložených dokumentů požadovaných správcem (např. na dokumentaci, inženýrskou činnost, zadání akce apod.). Registraci akce (změnu) je možné vydat, pouze pokud ještě nebylo vydáno stanovení výdajů nebo rozhodnutí. V případě, že již bylo vydáno stanovení výdajů nebo rozhodnutí, není možné vydat změnu registrace akce, ale je možné vydat stejné stanovení výdajů nebo rozhodnutí a po předběžné řídící kontrole uvést do podmínek změnu výše příslibu financování akce (individuálního nebo limitovaného příslibu).

15. Pro financování akcí v informačním systému platí zásada, že roční souhrn výdajů státního rozpočtu u všech evidovaných akcí, registrovaných akcí, u akcí s vydaným rozhodnutím, stanovením výdajů nebo závěrečným vyhodnocením akce nesmí být větší, než je aktuální hodnota závazného ukazatele výdajů na financování programů.

Čl. 8
Financování akce

1. Organizační složka státu financuje přípravu a realizaci akce v souladu se stanovením výdajů organizační složky státu vydaným správcem (po splnění podmínek vyplývajících z registrace akce). Správce stanoví podmínky realizace akce, včetně její přípravy ve stanovení výdajů po posouzení výsledků zadání akce a dokumentace akce a jejího vlivu k naplnění cílů dokumentace programu. Ve stanovení výdajů může správce stanovit postupné uvolňování prostředků, přičemž stanovení výdajů je možné vydat pouze v okamžiku, kdy je již známa konkrétní výše závazku (proběhl již výběr dodavatele) a to pouze na výši známého závazku.

2. Fyzická nebo právnická osoba financuje realizaci akce v souladu s rozhodnutím vydaným správcem po posouzení:

a) žádosti účastníka vypracované v souladu s podmínkami uvedenými v registraci akce, b) dokumentace akce, jejíž obsah stanoví správce na základě dokumentace programu.

3. Vydání dokumentů uvedených v odstavci 1 a 2 je podmíněno:

a) kladným posouzením dokumentace programu ministerstvem, b) souhlasem Evropské komise nebo Kanceláře Finančního mechanismu u akcí uvedených v čl. 7 odst. 3 a 4, c) souhlasem ministerstva v případě, že je akce financována formou individuálně posuzovaných výdajů nebo individuální dotací, které mimo jiné stanoví i požadavky na vyslovení souhlasu se závěrečným vyhodnocením akce.

4. K žádosti o souhlas ministerstva podle odstavce 3 písm. c) přikládá správce návrh příslušného dokumentu s dokumentací akce nebo s výsledkem expertizního posouzení dokumentace akce a u akcí spolufinancovaných z prostředků EU nebo finančního mechanismu vyjádření příslušného řídícího orgánu o provedené kontrole hospodárnosti navržené výše prostředků a zabezpečení spolufinancování. V rozhodnutí nebo stanovení výdajů může správce stanovit postupné uvolňování prostředků vydáním stanovení výdajů nebo rozhodnutí na část výdajů uvedených v registraci akce do výše závazků vyplývajících z návrhů smluv (vzešlých z výběrového řízení) a do výše stanovených ročních objemů. Správce vydá z informačního systému EDS/SMVS rozhodnutí nebo stanovení výdajů, u kterého po předchozím projednání s ministerstvem vyplní i část za ministerstvo (vyjma č.j. a datum). Ministerstvo buď stanovení výdajů nebo rozhodnutí potvrdí, a tím vydá souhlas, či stanovení výdajů nebo rozhodnutí vrátí s požadavky na doplnění. Pokud ministerstvo vydá ssouhlas, může správce ve stanovení výdajů nebo v rozhodnutí v systému EDS/SMVS doplnit platnost a následně vydat účastníkovi.

5. Souhlas ministerstva podle odstavce 3 písm. c) se požaduje rovněž v případě změny závazných ukazatelů financování akce nebo podmínek.

6. Pokud účastník zjistí, že nemůže zabezpečit realizaci akce v souladu s obsahem registrace akce, na základě kterého bylo vydáno rozhodnutí nebo stanovení výdajů, neprodleně o tom informuje správce nebo zprostředkující subjekt a požádá ho, aby rozhodl o změně příslušného dokumentu. Požádat o změnu rozhodnutí nebo stanovení výdajů lze v době platnosti údaje, který má být upraven a to nejpozději do termínu ukončení akce nebo financování akce stanoveného správcem v rozhodnutí nebo ve stanovení výdajů.

7. Po závěrečném vyhodnocení akce lze změnit ještě účinné podmínky (např. dobu udržení zaměstnanosti, dobu nezcizení pořízeného majetku apod.), které byly vydané k rozhodnutí nebo stanovení výdajů, pokud nedošlo k porušení rozpočtové kázně, a za předpokladu zabezpečení majetku pořízeného z prostředků státního rozpočtu proti jeho znehodnocení, přičemž u projektů spolufinancovaných z EU nebo finančního mechanismu je vyžadován souhlas Evropské komise, Kanceláře Finančního mechanismu nebo řídícího orgánu, aby následně nedošlo ze strany těchto orgánů k požadavku vrácení poskytnutých prostředků.

8. Příspěvková organizace zřízená územním samosprávním celkem financuje realizaci akce prostřednictvím svého zřizovatele, pokud nebude dohodnuto jinak, a to až po splnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 250/2000 Sb.

Čl. 9
Čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programů

1. Správce zabezpečuje financování akce prostřednictvím banky formou:

a) Pokynu k nastavení rozpočtového limitu (formulář České národní banky) na úhradu faktur dodavatele nebo kupních smluv z výdajových účtů státního rozpočtu vedených Českou národní bankou pro organizační složku státu nebo příspěvkovou organizaci a právnickou osobu ve vlastnictví státu. b) Pokynu k nastavení rozpočtového limitu v listinné podobě pro poskytnutí dotace na úhradu faktur dodavatele nebo kupních smluv, které vybrané bance předloží účastník, tj. právnická nebo fyzická osoba. c) Příkazu k převodu prostředků na účet účastníka, který vybrané bance předloží poskytovatel, případně zprostředkující subjekt.

2. K poskytování prostředků ze státního rozpočtu podle odstavce 1 písm. b) nebo c) uzavírá ministerstvo smlouvy s vybranými bankami.

3. Výše limitu od počátku roku podle odstavce 1 písm. b) je uvedena ve sloupci 5 a 6 Pokynu k nastavení rozpočtového limitu. Pro zvýšení nebo snížení stanoveného limitu se použije další Pokyn k nastavení rozpočtového limitu s novým číslem jednacím. Ve sloupci 3 a 4 se uvede výše změny a ve sloupci 5 a 6 se nasčítá nový limit od počátku roku. Pokud není stanoveno jinak, budou čerpány nejprve prostředky rezervního fondu (pokud na akci existují), potom prostředky NNV na řádku XXXXa, následně XXXXb. Jako poslední se čerpají prostředky na řádcích, které obsahují schválený, resp. upravený rozpočet.

Xem thêm :  2016 BMW R1200GS Review

Xem thêm :  Top 5 quán bột chiên nổi tiếng tại TP.HCM

4. Pokyn k nastavení rozpočtového limitu podle odstavce 1 písm. b) předkládá účastník na pobočce vybrané banky. Účastník může prostředky státního rozpočtu čerpat do výše stanoveného limitu po předložení originálu nebo ověřené kopie faktury, případně kupní smlouvy, a vyplněním příkazu k úhradě na formuláři banky. Na faktuře musí být, kromě náležitostí daňového dokladu, uveden název a identifikační číslo akce vedené v informačním systému EDS/SMVS. Název a identifikační číslo akce může na fakturu doplnit účastník. Uvedená specifikace provedených prací a rozsah fakturované dodávky musí být v souladu s dokumentací akce.

5. Příkaz k převodu prostředků na účet účastníka podle odstavce 1 písm. c) vystavuje a předkládá správce, případně zprostředkující subjekt vybrané bance.

6. Příkazem k úhradě a Příkazem k převodu prostředků na účet účastníka podle odstavce 1 písm. c) lze převádět prostředky v českých korunách (CZK) pouze na bankovní účet vedený pobočkou banky v České republice.

7. Správce zasílá v průběhu roku na účet ministerstva u vybrané banky zálohy postupně podle vývoje čerpání prostředků ve vybrané bance a orientačního splátkového kalendáře. Je povinností správce sledovat vývoj čerpání prostředků v bance a dbát na dostatečný minimální zůstatek na účtu. Rovněž je nezbytné zabezpečit, aby na účet nebyly posílány prostředky, které nejsou nezbytné pro aktuální čerpání, a tím se zbytečně nezvyšovaly nároky na státní rozpočet a potažmo na jeho dluh.

8. Jestliže správce poskytne vybrané bance z výdajového účtu státního rozpočtu vedeného Českou národní bankou zálohu na úhrady podle odstavce 1 písm. b) nebo c), vrátí mu vybraná banka nevyčerpanou zálohu před koncem rozpočtového roku na účet, ze kterého byla záloha poskytnuta.

9. Ministerstvo zajistí, aby správce měl přístup k informaci o aktuální výši čerpání prostředků státního rozpočtu průběžně, případně dohodne se správcem jiný postup.

10. Účastník musí od správce obdržet vždy všechny platné Pokyny k nastavení rozpočtového limitu (i záporné) a tyto předložit ve správném pořadí vybrané bance. Specifický symbol je v případě příkazu k převodu prostředků na účet příjemce povinný vždy, u Pokynu k nastavení rozpočtové limitu není povinný, přičemž funkcionalita evidence etap se používá pouze u programů dohodnutých s ministerstvem. Seznam titulů, kde bude evidováno čerpání na etapy, zašle vybrané bance správce v dostatečném předstihu před první úhradou. Číslo etapy se uvádí do pole Specifický symbol a může mít formát „1“ – „99“. U proplácení smluv je povinnou přílohou kupní smlouva a Pokyny pro platební příkaz uvedené v příloze č. 4 tohoto pokynu.

11. Vracení prostředků (vratky) a zpětné přeúčtování vyplacených prostředků na účtu vedeném u vybrané banky není možné. Přečerpané prostředky v rámci aktuálního rozpočtového roku se vracejí na výdajový účet rezortu, ze kterého byly poskytnuté zálohy do vybrané banky odeslány. Přečerpané prostředky předchozího rozpočtového roku se vracejí na příjmový účet poskytovatele.

12. Pokyny k nastavení rozpočtového limitu i Příkazy k převodu prostředků jsou označeny číslem jednacím. Toto číslo jednací je unikátní pro každý dokument vystavený správcem.

Čl. 10
Závěrečné vyhodnocení akce

1. Účastník předloží správci dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce ve lhůtě stanovené správcem v rozhodnutí nebo stanovení výdajů.

2. Dokumentace závěrečného vyhodnocení akce obsahuje doklady stanovené v § 6 vyhlášky, tj.:

a) vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu poskytnutých na financování akce na formulářích dle vyhlášky č. 52/2008  Sb., a na formulářích dle přílohy č. 2 vyhlášky (u systémově posuzovaných výdajů a dotací je možné po dohodě s ministerstvem a správci dohodnout změnu formuláře, na kterých probíhají vyúčtování a finanční vypořádání), b) dosažené hodnoty indikátorů, parametrů nebo dosažení cílů akce a údaje o splnění podmínek stanovených v rozhodnutí nebo ve stanovení výdajů, c) údaje o financování akce a další doklady prokazující hospodárnost skutečně vynaložených prostředků, d) další dokumenty a doklady stanovené správcem v rozhodnutí nebo ve stanovení výdajů, hodnocení dosaženého cíle a efektivnosti vynaložených prostředků.

3. Správce provede kontrolu údajů uvedených v dokumentaci závěrečného vyhodnocení z hlediska dodržení podmínek rozhodnutí nebo stanovení výdajů, a v případě zjištění nedostatků vyzve účastníka k jejich odstranění. Pokud nezjistí nedostatky, závěrečné vyhodnocení akce ukončí vydáním závěrečného vyhodnocení akce. Pro vydání závěrečného vyhodnocení akce se sčítají sloupce jednotlivých roků, u kterých je vykázána skutečnost i včetně aktuálního roku. Současně musí být vyplněn sloupec skutečnost projektu. Systém vyhodnotí u všech údajů, kterých se týká závěrečné vyhodnocení akce, hodnoty vzniklé porovnáním údajů posledně platného rozhodnutí na doplněné skutečnosti. Tyto hodnoty (sloupec označen jako „vyhovuje“) je možné manuálně měnit, přičemž poskytovatel nese odpovědnost za jejich věcnou správnost. V případě zjištění nedodržení podmínek rozhodnutí nebo stanovení výdajů, které správce kvalifikuje jako porušení rozpočtové kázně, předá zjištění místně příslušnému finančnímu úřadu jako podnět k zahájení řízení ve věci odvodů za porušení rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu5). Současně s tímto zjištěním a hodnocením závěrečného vyhodnocení akce závěrečné vyhodnocení akce ukončí.

4. Závěrečné vyhodnocení akce financované formou individuální dotace nebo individuálně posuzovaného výdaje organizační složky státu vydá správce z informačního systému, přičemž po předchozím projednání s ministerstvem vyplní i část za ministerstvo (vyjma č.j. a datum) a předloží ho k souhlasu ministerstvu, které ověří splnění požadavků, které stanovilo při vydání souhlasu se zadáním akce, stanovením výdajů nebo s rozhodnutím.

5. Ministerstvo buď závěrečné vyhodnocení akce potvrdí, a tím vydá souhlas, nebo závěrečné vyhodnocení akce vrátí s požadavky na doplnění. Pokud ministerstvo vydá souhlas, může správce v závěrečném vyhodnocení akce v systému doplnit platnost a následně vydat účastníkovi.

6. V případě, že na akci bylo vydáno rozhodnutí nebo stanovení výdajů podle vyhlášky č. 560/2006 Sb. (nebo také podle vyhlášky 40/2001 Sb.), o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, a akce byla dokončena v době platnosti nové vyhlášky a nedošlo přitom ke změně rozhodnutí nebo stanovení výdajů, může správce u těchto akcí provést závěrečné vyhodnocení na základě dokladů dle původně platného předpisu (i vyhlášky č. 560/2006 Sb.). Před vydáním závěrečného vyhodnocení akce v informačním systému je nezbytné provést formální změnový řídící dokument, aby se načetla původní data v rozhodnutí nebo stanovení výdajů do nového formátu nebo jiným způsobem stanoveným správcem programu.

Čl. 11
Informační systém

1. Informační systém je systém ministerstva sloužící pro potřeby evidence akcí, vydávání řídících dokumentů a platebních dokladů, přičemž i zajišťuje předávání informací o plnění a realizaci plateb v pověřených bankovních ústavech. Informační systém bude integrovanou součástí IISSP (Integrovaný informační systém Státní pokladny – řídící systém pro sestavování a realizaci státního rozpočtu). Obsahuje vybrané údaje přípravy a realizace dotačních a výdajových titulů nebo subtitulů, případně podmnožiny subtitulů a akcí (dále jen ”vstupní údaje“).

2. U akcí spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie předává vstupní údaje správce také do monitorovacího systému strukturálních fondů spravovaného Ministerstvem pro místní rozvoj.

3. Účastník předloží v listinné a elektronické podobě vstupní údaje akce správci dle jeho pokynů. Ke zpracování vstupních údajů akce dosud neevidované v informačním systému je možné využít vstupní off-line formulář, který vygeneruje správce pro daný subtitul z informačního systému. K úpravě vstupních údajů akce již evidované v informačním systému je možné využít formulář, který vygeneruje správce z informačního systému v agendě Přehled projektů EDS/SMVS. Akce jsou po odeslání zařazeny do portálu systému, kde mají Typ projektu E0, nemají identifikační číslo a nemají vyplněné některé povinné položky. Po vyplnění Typu projektu z E0 na E1 se akce přesune do agendy Přehled projektů EDS/SMVS, kde může dále nabývat následujících stavů: (E0 Akce na portálu EDS/SMVS) E1 Akce se posuzuje, E2 Žádost vyhovující (určena k financování – zařazena do SR), E3 Žádost vyhovující (pod čarou), E4 Žádost nevyhovující.

4. Typy akcí mohou nabývat v informačním systému hodnot, viz údaje v příloze č. 5 tohoto pokynu.

5. Změny vstupních údajů v informačním systému průběžně provádí správce v resortní nebo pracovní databázi; převod dat z rezortní databáze do pracovní provádí resort, z pracovní do schválené databáze provádí převod dat odvětvoví pracovníci ministerstva zpravidla jednou týdně. Aktualizace dat pro čerpání prostředků prostřednictvím vybraných bank je prováděna denně z údajů schválené databáze. Odvětvový pracovník ministerstva tedy může po dohodě se správcem provést přesun do schválené databáze operativně dle potřeby.

6. Výdaje na financování programů celkem jsou závazným průřezovým ukazatelem státního rozpočtu, jehož změnu lze provést jen rozpočtovým opatřením podle § 24 rozpočtových pravidel. Při přenosu do databáze ministerstva je nutné mít ve shodě databázi s ukazateli rozpočtu včetně profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů. Profilující nároky z nespotřebovaných výdajů, které vznikají nečerpáním prostředků běžného roku se po záznamu skutečnosti roku zapisují do řádku XXXXa, včetně minulého roku a programové (agregátní) do řádku XXXXb. Pokud nejsou u zdrojů nároky (řádky s „a“ nebo s „b“), tak nároky na těchto řádcích nevzniknou. V rámci programového financování a skutečností je možné vyplňovat pouze státní rozpočet (závazné ukazatele) nebo všechny řádky uvedené v bilanci akce. Při vyplňování skutečností nemusí být bilance akce vybilancována (tzn., nemusí se rovnat součet všech zdrojů a potřeb) a po překlopení aktuálního roku databáze se před vydáním řídícího dokumentu musí bilance vyrovnat.

7. Pokud nebude s ministerstvem (odvětvovými odbory) dohodnuto jinak, pracují správci na resortní části databáze spravované ministerstvem v tzv. on-line režimu. Tato část databáze je pak resortem převáděna do pracovní databáze a odvětvovými pracovníky ministerstva převáděna po ověření správnosti dat a jejich souladu s platnými ukazateli do schválené databáze. Všechny oficiální výstupy jsou prováděny ministerstvem výhradně ze schválené databáze a zasílají se do vybrané banky pouze údaje s platnými Pokyny k nastavení rozpočtového limitu a Příkazy. V případě tzv. dávkového zpracování dat bude postup upraven individuálně s příslušným správcem. Odpovědnost za správnost a aktuálnost vstupních údajů v informačním systému mají správci.

8. Z jakékoliv databáze nelze vyřadit akci, na kterou byly poskytnuty prostředky státního rozpočtu. Správce nemůže bez předchozího souhlasu ministerstva (administrátora informačního systému na straně ministerstva) změnit identifikační číslo akce ani číselný kód programu (titulu nebo subtitulu).

9. V informačním systému je nutné, aby každý vystavený dokument ze systému (registrace akce, rozhodnutí, stanovení výdajů, závěrečné vyhodnocení akce, pokyn k nastavení rozpočtového limitu nebo příkaz k převodu prostředků na účet příjemce) měl vždy unikátní číslo jednací v rámci dané kapitoly.

Čl. 12
Společná ustanovení

Pro účely kontroly použití prostředků státního rozpočtu se všechny doklady a Zprávy o závěrečném vyhodnocení akce nebo programu archivují nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce nebo programu, pokud není jinými předpisy stanovena doba delší.

Čl. 13
Platnost metodického pokynu

1. Tento Pokyn je platný dnem vydání ve Finančním zpravodaji, t.j. 15. 6. 2010.

2. Dnem vydání tohoto Pokynu ve Finančním zpravodaji pozbývá platnosti Pokyn č. R 2-07.

náměstek ministra
Ing Bohdan Hejduk, v. r.

 

____________________

5) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy (1-6):

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/FinZprav201005_pdf.pdf

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Xe 2 bánh

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Wiki

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button