Wiki

Chuyên đề halogen Tài liệu thi đại học môn hóa

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Wiki Tại craigslistsitesusa.com

Ngày đăng: 11/11/2014, 14:47

LTĐH Chuyên đề Nhóm Halogen 1 1. Khái quát nhóm halogen Câu 1: Dãy nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự tính phi kim tăng dần A. Si < C < O < Cl B. Si < C < Cl < O C. C < Si < O < Cl D. C < Si < Cl < O . Câu 2: Dãy nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự tính phi kim giảm dần trong dãy halogebn A. Cl > Br > F > I B. Br > Cl > F > I C. I > Br > Cl > F D. F > Cl > Br > I Câu 3: Những nguyên tố ở nhóm nào sau đây có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns 2 np 5 ? A. Nhóm IVA. B. Nhóm VA C. Nhóm VIA D. Nhóm VIIA. Câu 4: Các nguyên tử halogen đều có A. 3e ở lớp electron ngoài cùng. B. 5e ở lớp electron ngoài cùng. C. 7e ở lớp electron ngoài cùng. D. 8e ở lớp electron ngoài cùng. Câu 5: Cho các ion có cùng cấu hình electron: F – , Na + , O 2- . Dãy có trật tự bán kính các ion giảm dần là A. Na + , F – , O 2 ; B. F – , O 2 ,Na + ; C. O 2 ,Na + ,F – ; D. O 2 ,F – ,Na + . Câu 6: Trong các halogen, clo là nguyên tố A. Có độ âm điện lớn nhất B. Có tính phi kim mạnh nhất C. Tồn tại trong vỏ Trái Đất (dưới dạng hợpchất) với trữ lượng lớn nhất. D. Có số ôxi hoá – 1 trongmọi hợp chất. Câu 7: Trong những câu sau đây, câu nào không chính xác: A. Halogen là những phi kim điển hình, chúng lãn chất oxi hoá mạnh B. Trong hợp chất, các halogen đều có thể có số oxi hoá: -1, + 1, + 3, + 5, +7. C. Khả năng oxi hoá của halogen giảm dần từ flo đến iốt. D. Các halogen khá giống nhau về tính chất hoá học. Câu 8: Halogen là những phi kim mạnh vì: A. Phân tử có một liên kết cộng hoá trị B. Có độ âm điện lớn C. Năng lượng liên kết phân tử không lớn D. Bán kính nguyên tử nhỏ hơn so với các nguyên tố trong cùng chu kì. Câu 9: Trong các tính chất sau, tính chất nào không phải là chung cho các halogen ? A. Nguyên tử chỉ có khả năng kết hợp với một electron. B. Tạo ra với hiđro hợp chất có liên kết phân cực. C. Có số oxi hoá – 1 trong mọi hợp chất. D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron. Câu 10: Biết rằng tính phi kim giảm dần theo thứ tự: F, O, N, Cl. Phân tử có liên kết phân cực nhất là phân tử nào sau đây? A. F 2 O B. Cl 2 O C. ClF D. NCl 3 Câu 11: Trong các tính chất sau, những tính chất nào là chung cho các đơn chất halogen A. Phân tử A gồm 2 nguyên tử B. Có tính oxi hoá C. Có tính khử D. Tác dụng mạnh với nước. Câu 12: Trong nhóm halogen, khả năng oxi hoá của các chất luôn: A. Tăng dần từ clo đến iot B. Tăng dần từ clo đến iot trừ flo C. Giảm dần từ flo đến iot D. Giảm dần từ clo đến iot trừ. Câu 13: Dãy axit nào sau đây sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần tính axit ? A. HI > HBr > HCl > HF B. HF > HCl > HBr >HI C. HCl > HBr > HI > HF D. HCl > HBr > HF > HI. Câu 14: Dãy ion nào sau đây sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần tính khử ? A. F – > Cl – > Br – > I – . B. I – > Br – > Cl – > F – C. Br – > I – > Cl – > F – . D. Cl – > F – > Br – > I – . Câu 15: Dãy axit nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứ tự tính axit giảm dần? A. HCl, HBr, HI, HF C. HI, HBr, HCl, HF B. HBr, HI, HF, HCl D. HF, HCl, HBr, HI. Câu 16: Trong dãy 4 dung dịch axit HF, HCl, HBr, HI: A. Tính axit giảm dần từ trái qua phải. B. Tính axit biến đổi không theo quy luật. C. Tính axit tăng dần từ trái qua phải D. Tính axit như nhau. LTĐH Chuyên đề Nhóm Halogen 2 Câu 17: Dãy chất nào cho dưới đây trong phân tử chỉ có 1 loại liên kết hoá học? A. HF, H 2 S, HCl, KCl B. AlCl 3 , HClO, KF, H 2 O C. NaF, Na 2 O, LiCl, KBr D. AlCl 3 , NaCl, NH 4 Cl, KI. Câu 18: Phát biểu đúng là: A. Tất cả các halogen đều ít tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ B. Tất cả các halogen đều có công thức phân tử dạng X 2 C. Tất cả các halogen đều là chất khí ở điều kiện thường D. Tính oxi hoá của các đơn chất halogen tăng dần từ flo đến iot. Câu 19: Trong các nguyên tố dưới đây, nguyên tử của nguyên tố nào có xu hướng kết hợp với electron mạnh nhất ? A. Photpho. B. Cacbon. C. Clo D. Bo. Câu 20: Trong các tính chất sau, những tính chất nào là chung cho các đơn chất halogen ? A. Phân tử gồm hai nguyên tử B. Ở nhiệt độ thường, chất ở thể rắn C. Có tính oxi hoá D. Tác dụng mạnh với nước Câu 21: Theo trật tự HF, HCl, HBr, HI thì A. Tính axit tăng, tính khử giảm B. Tính axit giảm, tính khử tăng C. Tính axit giảm, tính khử giảm D. Tính axit tăng, tính khử tăng Câu 22: Chất chỉ có tính oxi hoá là A. Flo B. Clo C. Brom D. Iot Câu 23: Trong các đơn chất dưới đây, đơn chất nào không thể hiện tính khử A. Cl 2 B. F 2 C. Br 2 D. l 2 . Câu 24: Tính khử của các axit halogenhyđric giảm dần từ A. HI, HF, HCl, HBr B. HF, HCl, HBr, HI C. HI, HCI, HBr, HF D. HI, HBr, HCl, HF. Câu 25: Cấu hình electron đúng của ion Cl – là: A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 ; B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 ; C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 ; D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 . Câu 26: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen? A. Nguyên tử có khả năng thu thêm 1e. B. Tạo ra hợp chất liên kết cộng hoá trị có cực với hiđro. C. Có số oxi hoá – 1 trong mọi hợp chất. D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron. 2. Tính chất hóa học cơ bản a) Clo và hợp chất của Clo Câu 1: Tìm câu sai trong các câu sau đây: A. Clo tác dụng với dung dịch kiềm B. Clo có tính chất đặc trưng là tính khử mạnh. C. Clo là phi kim rất hoạt động, là chất oxi hoá mạnh, tuy nhiên trong một số phản ứng clo thể hiện tính khử. D. Có thể điều chế được các hợp chất của clo với số oxi hoá của clo là: -1, +1, +3, +5, +7. Câu 2: Tìm câu đúng trong các câu sau đây: A. Clo là chất khí không tan trong nước B. Clo có số oxi hoá – 1 trong mọi hợp chất. C. Clo có tính oxi hoá mạnh hơn Br 2 và iot D. Clo tồn tại trong tự nhiên dưới dạng đơn chất và hợp chất. Câu 3: Trong các halogen, clo là nguyên tố A. có độ âm điện lớn nhất. B. có tính phi kim mạnh nhất. C. tồn tại trong vỏ Trái Đất (dưới dạng hợp chất) với trữ lượng lớn nhất. D. có số oxi hoá – 1 rong mọi hợp chất. Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai? A. Clo là chất khí không tan trong nước. B. Clo có số oxi hoá – 1 trong mọi hợp chất. C. Clo có tính oxi hoá mạnh hơn rom và iot. D. Clo tồn tại trong tự nhiên dưới dạng đơn chất và hợp chất. Câu 5: Cho phản ứng 2FeCl 2 (dd) + Cl 2 (k)  2FeCl 3 (dd). Trong phản ứng này xảy ra: A. Ion Fe 2+ bị khử và nguyên tử Cl bị oxi hoá. B. Ion Fe 3+ bị khử và ion Cl – bị oxi hoá. LTĐH Chuyên đề Nhóm Halogen 3 C. Ion Fe 2+ bị oxi hoá và nguyên tử Cl bị khử. D. Ion Fe 3+ bị oxi hoá và ion Cl – bị khử. Câu 6: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl 2 cho cùng loại muối clorua kim loại A. Fe B. Zn C. Cu D. Ag Câu 7: Lá đồng khi đốt nóng có thể cháy sáng trong khí A. Khí A là khí nào trong số các khí sau? A. CO B. Cl 2 C. H 2 D. N 2 . Câu 8: Kim loại mà khi tác dụng với HCl hoặc Cl 2 không cho ra cùng một hợp chất là A. Mg B. Fe C. Zn D. Al. Câu 9: Trong các dãy chất dưới đây, dãy nào gồm toàn các chất có thể tác dụng với clo? A. Na, H 2 , N 2 B. KOH, H 2 O C. NaOH, NaBr, NaI D. Fe, K, O 2 . Câu 10: Trong các dãy chất dưới đây, dãy nào gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl: A. Fe 2 O 3 , KMnO 4 , Cu B. Fe, CuO, Ba(OH) 2 . C. CaCO 3 , H 2 SO 4 , Mg(OH) 2 D. AgNO 3 , đậm đặc, MgCO 3 , BaSO 4 . Câu 11: Thành phần hoá học của nước clo là A. HClO, HCl, Cl 2 , H 2 O B. NaCl, NaClO, NaOH, H 2 O. C. CaOCl 2 , CaCl 2 , Ca(OH) 2 , H 2 O. D. HCl, KCl, KClO 3 , H 2 O. Câu 12: Dãy gồm các chất đều tác dụng với HCl (điều kiện thích hợp) là A. Al 2 O 3 , KClO 3 , Au B. Fe, KMnO 4 , Cu(OH) 2 C. Na 2 S, Fe(OH) 2 , FeSO 4 D. MnO 2 , NaHCO 3 , CuS. Câu 13: Clo ẩm có tính tẩy màu vì: A. Clo có tính oxi hoá mạnh B. Tạo thành axit HClO C. Tạo thành axit HCl D. Tạo thành nước javen. Câu 14: Axit có tính oxi hoá mạnh nhất là A HClO B. HClO 2 C. HClO 3 D. HClO 4 . Câu 15: Hỗn hợp khí có thể cùng tồn tại là: A. Khí H 2 S và khí Cl 2 B. Khí HI và khí Cl 2 C. Khí HI và khí Cl 2 D. Khí O 2 và khí Cl 2 . Câu 16: Hỗn hợp khí có thể cùng tồn tại là: A. Khí H 2 S và khí Cl 2 . B. Khí HI và khí Cl 2 . C. Khí NH 3 và khí HCl D. Khí O 2 và khí Cl 2 . Câu 17: Axit mạnh nhất là A HClO B. HClO 2 C. HClO 3 D. HClO 4 . Câu 18: Trong phản ứng với dung dịch kiềm, nguyên tố Clo thể hiện A. Tính oxi hoá B. Cả tính oxi hoá và tính khử C. Tính khử D. Tính axit. Câu 19: Sản phẩm của phản ứng giữa dung dịch HCl và dung dịch KMnO 4 là: A. KCl + MnCl 2 + H 2 O. B. Cl 2 + MnCl 2 + KOH C. Cl 2 + KCl + MnO 2 D. Cl 2 + MnCl 2 + KCl + H 2 O. Câu 20: Hỗn hợp khí không tồn tại là A. Cl 2 + O 2 B. Cl 2 + N 2 C. Cl 2 + H 2 S D. Cl 2 + HF. Câu 21: Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào chứng tỏ nguyên tố clo vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử (phản ứng tự oxi hoá khử) A. Cl 2 + H 2 O + SO 2  2HCl + H 2 SO 4 B. 2Cl 2 + 2H 2 O  4HCl + O 2 C. Cl 2 + H 2 O  HCl + HclO D. Cl 2 + H 2  HCl. Câu 22: Axit Clohyđric thể hiện tính khử khi tác dụng với dãy các chất oxi hoá nào sau đây A. KMnO 4 , Cl 2 , CaOCl 2 . B. MnO 2 , KClO 3 , NaClO. C. K 2 Cr 2 O 7 , KMnO 4 , MnO 2 , KClO 3 . D. K 2 Cr 2 O 7 , KMnO 4 , MnO 2 , H 2 SO 4 , Câu 23: Nếu cho cùng khối lượng các chất KMnO 4 , MnO 2 , KClO 3 , K 2 Cr 2 O 7 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư, đun nhẹ thì trường hợp nào cho nhiều Cl 2 nhất: A. KMnO 4 B. KClO 3 C. MnO 2 D. K 2 Cr 2 O 7 . Câu 24: Người ta dùng NH 3 để phun vào không khí bị nhiễm Cl 2 vì sau phản ứng thu được sản phẩm không độc hại đối với môi trường. Sản phẩm của quá trình trên: A. N 2 , HCl B. N 2 HCl, NH 4 Cl C. HCl, NH 4 Cl D. NH 4 Cl, N 2 . Câu 25: Phản ứng của khí Cl 2 với khí H 2 xảy ra ở điều kiện nào sau đây? A. Nhiệt độ thấp dưới 0 0 C. B. Trong bóng tối, 25 0 C. C. Trong bóng tối. D. Có chiếu sáng. Câu 26: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính khử? A. 4HCl + MnO 2  MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 O B. 2HCl + Mg(OH) 2  MgCl 2 + 2H 2 O LTĐH Chuyên đề Nhóm Halogen 4 C. 2HCl + CuO  CuCl 2 + H 2 O D. 2HCl + Zn  ZnCl 2 + H 2 . Câu 27: Nước Gia-ven là hỗn hợp các chất nào sau đây ? A. HCl, HClO, H 2 O B. NaCl, NaClO, H 2 O C. NaCl, NaClO 3 , H 2 O D. NaCl, NaClO 4 , H 2 O. Câu 28: Trong các dãy chất dưới đây, dãy nào gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl? A. Fe 2 O 3 , KMnO 4 , Cu B. Fe, CuO, Ba(OH) 2 C. CaCO 3 , H 2 SO 4 , Mg(OH) 2 D. AgNO 3 (dd), MgCO 3 , BaSO 4 Câu 29: Thuốc thử để nhận biết ion Cl – có trong dung dịch muối clorua hoặc dung dịch axit HCl là A. AgBr B. Ca(NO 3 ) 2 C. AgNO 3 D. Ag 2 SO 4 . Câu 30: Cho sơ đồ biến hoá sau: Cl 2  A  B  C  A  Cl 2 . Tron đó A, B, C là chất rắn và A, B, C đều chứa natri. A, B, C lần lượt là A. NaCl, NaBr, Na 2 CO 3 B. NaCl, Na 2 CO 3 , NaOH C. NaBr, NaOH, Na 2 CO 3 D. NaCl, NaOH, Na 2 CO 3 . Câu 31: Người ta có thể sát trùng bằng dung dịch muối ăn NaCl (hoa quả tươi, rau sống được ngâm trong dung dịch NaCl từ 10 đến 15 phút). Khả năng diệt khuẩn của dung dịch NaCl là do A.Dung dịch NaCl có thể tạo ra ion Cl – có tính khử. B.Dung dịch NaCl độc. C.Vi khuẩn bị mất nước do thẩm thấu D.Vì ion Na + có tính khử mạnh. Câu 32: Chọn phương trình phản ứng đúng trong số các phản ứng sau: A. Fe + Cl 2  FeCl 2 . B. 2HBr + 2FeCl 3  2FeCl 2 + Br 2 + 2HCl. C. H2l + 2FeCl 3  2FeCl 2 + l 2 + 2HCl. D. 2HF + 2FeCl 3  2FeCl 2 + F 2 + 2HCl. Câu 33: Clo tác dụng với muối nào dưới đây tạo ra muối FeCl 3 A. FeCl 2 B. Fe 2 O 3 C. FeO D. Fe 3 O 4 . Câu 34: Trong các tính chất sau, tính chất nào không phải là tính chất của khí hyđrô clorua: A. Làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm ướt B. Tác dụng với khí NH 3 C. Tác dụng với CaCO 3 giải phóng CO 2 D. Tan nhiều trong nước. Câu 35: Cho hai khí với tỉ lệ thể tích là 1 : 1 ra ánh sáng mặt trời thì có hiện tượng nổ, hai khí đó là A. N 2 và H 2 B. H 2 và O 2 C. H 2 và Cl 2 D. H 2 S và Cl 2 . Câu 36: Nước Javel được dùng để tẩy trắng vải, sợi vì: A. Có tính oxi hoá mạnh B. Có tính khử mạnh C. Có khả năng hấp thụ màu D. Có tính axit mạnh. Câu 37: Clorua vôi có công thức phân tử CaOCl 2 , có tính oxi hoá mạnh là do: A. Trong phân tử có nguyên tố oxi B. Trong phân tử có nguyên tố clo có số oxi hoá -1 C. Trong phân tử có hai nguyên tử clo. D. Trong phân tử có nguyên tố clo có số oxi hoá + 1. Câu 38: Khi dùng môi sắt đốt natri trong clo, xảy ra hiện tượng nào sau đây: A. Natri cháy ngọn lửa màu xanh, có khói trắng tạo ra B. Natri cháy trắng sáng, có khói nâu tạo ra. C. Natri cháy ngọn lửa màu vàng, có khói trắng và một ít khói nâu tạo ra. D. Natri cháy trắng sáng, có khói trắng và khói nâu bay ra. Câu 39: Trong các phản ứng điều chế clo sau đây, phản ứng nào không dùng để điều chế clo trong phòng TN: A. 2NaCl + 2H 2 O   n¨ngmµng,dÞchdungphandiÖn 2NaOH + H 2 + Cl 2 . B. MnO 2 + 4HCl  0 t MnCl 2 + Cl 2 + H 2 O. C. 2KMnO 4 + 16HCl  2MnCl 2 + 2KCl + 5Cl 2 + 8H 2 O D. KClO 3 + 6HCl  KCl + 3H 2 O + 3Cl 2 . Câu 40: Đầu que diêm chứa S, P, C, KClO 3 . Vai trò KClO 3 là: A.Làm chất độn để hạ giá thành sản phẩm. B. Làm chất kết dính C. Chất cung cấp oxi để đốt cháy C, S, P. D. Làm tăng ma sát giữa đầu que diêm với vỏ bao diêm. Câu 41: Trong phản ứng CaOCl 2 (r) + 2HCl (dd)  CaCl 2 (dd) + Cl 2 (k) + H 2 O (l). Nguyên tố clo trong hợp chất CaOCl 2 có vai trò là A. Chất khử B. Chất khử và chất oxi hoá C. Chất oxi hoá D. Không là chất oxi hoá và không là chất khử Câu 42: Trong số các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào sai: A. Cl 2 + Ca(OH) 2 (bột)  CaOCl 2 + H 2 O B. 2KClO 3   2 0 MnO,t 2KCl + 3O 2 . C. 3Cl 2 + 6KOH  KClO 3 + 5KCl + 3H 2 O D. 3Cl 2 + 6KOH  0 t KClO 3 + 5KCl + 3H 2 O Câu 43: Trong phản ứng: Cl 2 + H 2 O ⇌ HCl + HClO, phát biểu nào sau đây đúng? A. Clo chỉ đóng vai trò chất oxi hoá LTĐH Chuyên đề Nhóm Halogen 5 B. Clo chỉ đóng vai trò chất khử. C. Clo vừa đóng vai trò chất oxi hoá, vừa đóng vai trò chất khử. D. Nước đóng vai trò chất khử. Câu 44: Tính chất sát trùng và tẩy màu của nước Gia-ven là do nguyên nhân nào sau đây ? A. Do chất NaClO phân huỷ ra oxit nguyên tử có tính oxi hoá mạnh. B. Do chất NaClO phân huỷ ra Cl 2 là chất oxi hoa mạnh. C. Do trong chất NaClO, nguyên tử Cl có số oxi hoá là +1, thể hiện tính oxi hoá mạnh. D. Do chất NaCl trong nước Gia-ven có tính tẩy màu và sát trùng. Câu 45: Hãy cho biết phản ứng nào sau đây HCl đóng vai trò là chất oxi hoá A. Fe + KNO 3 + 4HCl  FeCl 3 + KCl + NO + 2H 2 O B. MnO 2 + 4HCl  MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 O C. Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 . D. NaOH + HCl  NaCl + H 2 O. Câu 46: Chọn câu đúng trong các câu sau: A. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với một loại gốc axit. B. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với hai loại gốc axit. C. Clorua vôi là muối tạo bởi hai kim loại liên kết với một loại gốc axit. D. Clorua vôi không phải là muối. Câu 47: KXO y là muối thường dùng trong công nghệ làm pháo KXO y (A) + (B) (B) + Fe (C) (C) + HCl (D) + (E) + H 2 O Các chất KXO y , (A), (B), (C), (D), (E): A. KClO 3 KCl, O 2 , Fe 3 O 3 , FeCl 2 , FeCl 3 B. KClO 3 , KCl, O 2 , Fe 3 O 4 , FeCl 2 , FeCl 3 C. KClO 4 , KCl, Cl 2 , FeCl 3 , FeCl 2 , FeCl D. KClO 3 , KCl, O 2 , FeO, FeCl 2 , FeCl 3 Câu 48: Phản ứng nào dưới đây sai: A. 4HCl + PbO 2  PbCl 2 + Cl 2  + 2 H 2 O B. 2 HCl + ZnO  ZnCl 2 + H 2 O C. 9HCl + Fe 3 O 4  3FeCl 3 + 4H 2 O + 1/2H 2 D. HCl + NaOH  NaCl + H 2 O Câu 49: Một bình cầu đựng đầy khí HCl, được đậy bằng một nút cao su cắm ống thủy tinh vuốt nhọn xuyên qua. Nhúng miệng bình cầu vào một cốc thủy tinh đựng dung dịch NaOH loãng có pha thêm một vài giọt dung dịch phenolphtalein (có màu hồng). Hãy dự đoán hiện tượng quan sát được trong thí nghiệm trên là A. Không có hiện tượng gì xảy ra. B. Nước ở trong cốc thủy tinh phun mạnh vào bình cầu và nước mất màu hồng. C. Nước ở trong cốc thủy tinh phun mạnh vào bình cầu và không mất màu hồng ban đầu. D. Nước không phun vào bình nhưng mất màu dần dần. b) F, Br, I và các hợp chất F, Br, I Câu 1: Kết luận nào không đúng với flo: A. Nguyên tố phi kim hoạt động mạnh nhất B. Nguyên tố phi kim bền nhất C. Nguyên tố có tính oxi hoá mạnh nhất D. Nguyên tố có độ âm điện lớn nhất. Câu 2: Chọn câu đúng khi nói về flo, clo, brom, iot: A. Flo có tính oxi hoá rất mạnh, oxi hoá mãnh liệt nước. B. Clo có tính oxi hoá mạnh, oxi hoá được nước. C. Brom có tính oxi hoá mạnh, tuy yếu hơn flo và clo nhưng nó cũng oxi hoá được nước. D. Iot có tính oxi hoá yếu hơn flo, clo, brom nhưng nó cũng oxi hoá được nước. Câu 3: Số liên kết cộng hoá trị tối đa tạo ra bởi nguyên tử có cấu hình electron ngoài cùng 3s 2 3p 5 là A. 5 B. 3 C. 1 D. 7. Câu 4: Dung dịch nào trong các dung dịch axit sau đây không được chứa trong bình bằng thuỷ tinh? A. HCl B. H 2 SO 4 C. HF D. HNO 3 Câu 5: Axit HCl, HBr, HI không ăn mòn thuỷ tinh, chỉ có axit HF ăn mòn thuỷ tinh vì: A.Axit HF là axit mạnh nhất B. Axit HF có tính oxi hoá mạnh nhất C. Axit HF có tính khử mạnh nhất. D. Axit HF tác dụng với silic đioxit trong thành phần của thuỷ tinh tạo thành hợp chất SiF 4 . Câu 6: Dung dịch nào trong các dung dịch axit sau đây không được chứa trong bình bằng thuỷ tinh A. HCl B. H 2 SO 4 C. HF D. HNO 3 Câu 7: Sục một khí vào nước brom, thấy nước brom bị nhạt màu. Khí đó là A. CO 2 B. CO C. SO 2 D. HCl. Câu 8: Chia dung dịch brom có màu vàng thành 2 phần: Dẫn khí X không màu đi qua phần I thì thấy dung dịch mất màu. Dẫn khí Y không màu đi qua phần II thì thấy dung dịch sẫm màu hơn. Khí X, Y lần lượt là t 0 t 0 LTĐH Chuyên đề Nhóm Halogen 6 A. Cl 2 và HI B. SO 2 và HI C. Cl 2 và SO 2 D. Khí O 2 và khí Cl 2 . Câu 9: Phản ứng hoá học nào sau đây chứng tỏ HI có tính khử mạnh hơn các hidrohalogenua khác A. AgI  I 2 + 2Ag B. 8HI + H 2 SO 4  4I 2 + H 2 S + 4H 2 O C. 2HI  H 2 + I 2 . D. 4HI + 2FeCl 3  2FeCl 2 + I 2 +4HCl. Câu 10: Cho các axit sau: HClO 3 (1), HIO 3 (2), HBrO 3 (3). Sắp xếp theo chiều tính oxi hoá và độ bền giảm dần. Chọn dãy sắp xếp. A. (1) > (2) > (3) . (3) > (2) > (1) C. (1) > (3) > (2) D. (2) > (1) > (3). Câu 11: Để phân biệt các dung dịch riêng biệt dung dịch NaCl, nước javen, dung dịch KI ta có thể dùng một thuốc thử, đó là A. Dung dịch HCl B. Dung dịch AgNO 3 C. Dung dịch KMnO 4 D. Dung dịch NaOH. Câu 12: Kết tủa sẽ xuất hiện khi trộn 2 dung dịch A. NaCl và AgNO 3 B. Na 2 CO 3 và KCl C. SO 2 , HCl, CO 2 D. ZnSO 4 , FeCl 3 , SO 2 . Câu 13: Có 4 chất bột màu trắng: bột vôi sống, bột gạo, bột thạch cao (CaSO 4 . 2H 2 O) và bột đá vôi (CaCO 3 ). Chỉ dùng một chất nào trong các chất cho dưới đây là có thể nhận biết ngay được bột gạo? A. Dung dịch HCl B. Dung dịch H 2 SO 4 C. Dung dịch Br 2 D. Dung dịch I 2 . Câu 14: Đổ dung dịch AgNO 3 vào dung dịch muối nào sau đây sẽ không có phản ứng? A. NaF B. NaCl C. NaBr D. NaI. Câu 15: Chất NaBrO có tên là gì ? A. Natri bromit B. Natri bromua C. Natri bromat D. Natrihipobromit. Câu 16: Brom lỏng rất dễ bay hơi. Brom lỏng hay hơi đều rất độc. Để huỷ hết lượng brom lỏng chẳng may bị làm đổ nên dùng chất nào sau đây A. Dung dịch HCl B. Nước muối C. Nước vôi D. Nước xà phòng. Câu 17: Cho cốc đựng dung dịch KI loãng, thêm một ít hồ tinh bột vào, dung dịch vẫn không màu, sau đó thêm từ từ nước clo vào cho tới hết các phản ứng xảy ra. Hiện tượng quan sát được là A.Dung dịch có màu vàng nâu, sau đó mất màu. B.Dung dịch có màu xanh, sau đó mất màu C. Dung dịch có màu xanh không đổi D. Dung dịch có màu xanh đậm dần. Câu 18: Trong phản ứng: 6KI + 2KMnO 4 + 4H 2 O  3I 2 + 2MnO 2 + 8KOH. Nguyên tố oxi hóa là A. Nguyên tố K vì số oxi hoá của nó tăng sau phản ứng B. Nguyên tố Mn vì số oxi hoá của nó giảm sau phản ứng C. Nguyên tố O vì số oxi hoá của nó tăng sau phản ứng D. Nguyên tố I vì số oxi hoá của nó tăng sau phản ứng. Câu 19: Cho phản ứng hoá học: Br 2 + 5Cl 2 + 5H 2 O  2HBrO 3 + 10HCl. Vai trò các chất thamgia phản ứng là A. Brom là chất oxi hoá, clo là chất khử. B. Brom là chất bị oxi hoá, clo là chất bị khử C. Clo là chất bị oxi hoá,brom là chất bị khử. D. Clo là chất oxi hoá, brom là chất bị khử. Câu 20: Cho phản ứng: SO 2 + Br 2 + 2H 2 O  H 2 SO 4 + 2X. Chất X là chất nào sau đây ? A. HBr B. HBrO C. HBrO 3 D. HBrO 4 . Câu 21: Xác định các hệ số a, b, c, d, e, f của phương trình hoá học sau: aPBr 3 + bHNO 3  0 t cH 3 PO 4 + dBr 2 + eNO 2 + H 2 O A. a = 1, b = 5, c = 1, d = 3, e = 5, f = 1. B. a = 2, b = 12, c = 2, d = 6, e = 10, f = 2. C. a = 2, b = 10, c = 2, d = 3, e = 10, f = 2. D. a = 1, b = 5, c = 1, d = 3, e = 5, f = 2. Câu 22: Cho tác dụng phản ứng hoá học sau: X + HCl  B + H 2 C + KOH  A (dd) +… B + NaOH (vừa đủ)  C + … Kim loại X là A. Zn B. Al C. Fe D. Zn, Al. Câu 23: Để phân biệt 5 dung dịch NaCl, NaBr, Nal, NaOH, HCl đựng trong 5 lọ mất nhãn, có thể dùng trực tiếp nhóm thuốc thử sau đây: A. Phenolphtalein, khí Clo B. Quỳ tím, khí Clo. C. Dung dịch AgNO 3 , dung dịch CuCl 2 D. Phenolphtalein, dung dịch AgNO 3 . Câu 24: Brom bị lẫn tạp chất là clo. Để thu được brom cần làm cách nào sau đây ? A.Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch H 2 SO 4 loãng B. Dẫn hỗn hợp đi qua nước. C. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch NaBr. D. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch Nal. Câu 25: Một dung dịch chứa KI, KBr, KF được cho tác dụng với clo. Sản phẩm tạo thành có A. Flo B. Brom C. Brom và Iot D. Flo và Iot. Câu 26: Cho dung dịch AgNO 3 lần lượt vào 4 dung dịch : NaF, NaCl, NaBr, và NaI thì thấy : A. Cả 4 dung dịch đều tạo ra kết tủa. B. Có 3 dung dịch đều tạo ra kết tủa và 1 dung dịch không tạo kết tủa. C. Có 2 dung dịch đều tạo ra kết tủa và 2 dung dịch không tạo kết tủa. D. Có 1 dung dịch đều tạo ra kết tủa và 3 dung dịch không tạo kết tủa. Câu 27: Trong phản ứng hoá học sau: SO 2 + Br 2 + 2H 2 O  H 2 SO 4 + 2HBr; Brom đóng vai trò là A. chất khử B. chất oxi hoá LTĐH Chuyên đề Nhóm Halogen 7 C. vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử. D. không là chất oxi hoá, không là chất khử. Câu 28: Cho chuỗi phản ứng: MnO 2 + HX  X 2 + (A) + (B) X 2 + (B)  HX + (C) (C) + NaOH  (D) + (B) Các chất X, A, B, C, D (biết rằng X 2 ở thể khí ở đktc) A. Cl 2 , MnCl 2 , H 2 O, HOCl, NaClO B. Br 2 , MnBr 2 , H 2 O, HOBr, NaBrO C. Cl 2 , MnCl 2 , H 2 O, O 2 , Na 2 O D. F 2 , MnF 2 , H 2 O, H 2 , NaH. Câu 29: Cho chuỗi phản ứng (với X 2 là halogen): X + NaOH  (A) + (B) + H 2 O (A) + (B) + HCl  NaCl + H 2 O + (D) (D) + Ag  (E) trắng (E) + 2NH 3  (F) tan Các chất X, (A), (B), (C), (D), (E), (F): A. F 2 ; NaF ; NaFO ; Cl 2 ; AgCl ; [Ag(NH 3 ) 2 ]Cl B. Cl 2 ; NaCl ; NaClO ; O 2 ; Ag 2 O ; Ag(OH) 2 C. Br 2 ; NaBr ; NaBrO ; Cl 2 ; AgCl ; [Ag(NH 3 ) 2 ]Cl D. Cl 2 ; NaCl ; NaClO ; Cl 2 ; AgCl ; [Ag(NH 3 ) 2 ]Cl Câu 30: Xác định kim loại M (thuộc 1 trong 4 kim loại sau: Al, Fe, Na, Ca) biết rằng M tan trong dung dịch HCl cho ra dung dịch muối X. M tác dụng với Cl 2 cho ra muối Y. Nếu thêm kim loại M vào dung dịch muối Y ta được dung dịch muối X là A. Al B. Ca C. Fe D. Na Câu 31: Hai nguyên tố X, Y có tính oxi hóa mạnh. X oxi hóa được nước ở điêu kiện thường, Y tác dụng với NaOH ở nhiệt độ cao tạo ra hai sản phẩm có số oxi hóa -1 và +5. Hai nguyên tố X, Y là A. Flo và Clo B. Clo và Brom C. Brom và Clo D. Clo và Flo c) Điều chế halogen và các hợp chất halogen Câu 1: Clo không thể điều chế bằng phản ứng nào sau đây: A. Cho MnO 2 tác dụng với axit HCl đặc B. Cho KMnO 4 tác dụng với axit HCl đặc. C. Cho K 2 SO 4 tác dụng với axit HCl đặc D. Cho K 2 Cr 2 O 7 tác dụng với axit HCl đặc. Câu 2: Trong phòng thí nghiệm, khí Clo được điều chế bằng các oxi hoá hợp chất nào sau đây A. NaCl B. HCl C. KClO 3 D. KMnO 4 Câu 3: Nguyên tắc điều chế Flo là A. Cho các chất có chứa ion F – tác dụng với các chất oxi hoá mạnh. B. Dùng dòng điện để oxi hoá ion F – trong florua nóng chảy (PP điện phân hoá học KF và HF). C. Cho HF tác dụng với chất oxi hoá mạnh. D. Dùng chất có chứa Flo để nhiệt phân ra F. Câu 4: Điều chế clorua vôi bằng cách đun nóng nhẹ (30 0 C): A. Ca(OH) 2 với HCl B. Ca(OH) 2 với Cl 2 C. CaO với HCl D. CaO với Cl 2 . Câu 5: Từ các chất MnO 2 , KClO 3 , H 2 SO 4 , HCl, NaBr, NaOH, ta có thể điều chế được số lượng các khí và hơi là A. 5 B. 4 C. 6 D. 2. Câu 6: Khi đổ dung dịch AgNO 3 vào dung dịch chất nào sau đây sẽ thu được kết tủa màu vàng đậm nhất? A. Dung dịch HF B. Dung dịch HCl C. Dung dịch HBr D. Dung dịch HI. Câu 7: Dung dịch muối X không màu, tác dụng với dung dịch bạc nitrat, sản phẩm có chất kết tủa màu vàng đậm. Dung dịch muối X là: A. Natri iodua B. Kẽm clorua C. Sắt (III) nitrat D. Kali bromua. Câu 8: Có 4 lọ mất nhãn đựng các dung dịch riêng biệt: NaF, NaCl, NaBr, NaI. Chỉ dùng một hoá chất có thể nhận biết được từng lọ trên. Hoá chất đó là: A. Ag 3 PO 4 B. AgNO 3 C. CuSO 4 D. CuCl 2 . Câu 9: Không thể điều chế Br 2 bằng phản ứng: A. HBr + MnO 2 C. KBrO 3 + HBr C. Cl 2 + KBr D. H 2 SO 4(đ) + HBr Câu 10: Có 4 lọ mất nhãn X, Y, Z, T mỗi lọ chứa một trong các dung dịch sau đây: AgNO 3 , ZnCl 2 , Hl, NaCO 3 . Biết rằng Y chỉ tạo khí với Z nhưng không tạo phản ứng với T. Các chất có trong các lọ X, Y, Z lần lượt là A. ZnCl 2 , HI, NaCO 3 , AgNO 3 B. AgNO 3 , NaCO 3 , HI, ZnCl 2 . C. AgNO 3 , HI, NaCO 3 , ZnCl 2 . D. ZnCl 2 , NaCO 3 , HI, AgNO 3 Câu 11: Chia dung dịch brom có màu vàng thành hai phần. Dẫn khí X không màu đi qua phần I thì thấy dung dịch mất màu. Dẫn khí Y không màu đi qua phần II thì thấy dung dịch sẫm màu hơn. Khí X, Y lần lượt là A. Cl 2 và HI B. SO 2 và HI C. Cl 2 và SO 2 D. HCl và HBr. Câu 12: Chất nào sau đây không thể dùng để làm khô khí hiđroclorua? A. P 2 O 5 B. NaOH rắn. C. Axit sunfuric đậm đặc. D. CaCl 2 khan. Câu 13: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen (F 2 ,Cl 2 , Br 2 , I 2 )? A. Ở điều kiện thường là chất khí C. Vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử. B. Có tính oxi hoá mạnh D. Tác dụng mạnh với nước. Câu 14: Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế khí hiđroclorua trong phòng thí nghiệm? A. H 2 + Cl 2  0 t 2HCl B. Cl 2 + H 2 O  HCl + HClO LTĐH Chuyên đề Nhóm Halogen 8 C. Cl 2 + SO 2 + 2H 2 O  2HCl + H 2 SO 4 D. NaCl (r) + H 2 SO 4(đặc)  0 t NaHSO 4 + HCl. Câu 15: Muốn điều chế axit clohyđric từ khí hyđroclorua ta có thể dùng phương pháp nào sau đây A. Oxi hoá khí này bằng MnO 2 . B. Cho khí này hoà tan trong H 2 O. C. Oxi hoá khí này bằng KMnO 4 . D. Cho khí này tác dụng với dung dịch HCl đặc. Câu 16: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính khử: A. HCl + NaOH  NaCl + H 2 O B. HCl + Mg  MgCl 2 + H 2  C. HCl + MnO 2  MnCl 2 + Cl 2 + H 2 O D. HCl + NH 3  NH 4 Cl 1. Halogen tác dụng với kim loại Câu 1: Hai miếng sắt có khối lượng bằng nhau và bằng 2,8 gam. Một miếng cho tác dụng với Cl 2 và 1 miếng tác dụng với dung dịch HCl.Tổng khối lượng muối Clorua thu được là A. 14,475 gam B. 16,475 gam C. 17,475 gam D. Kết quả khác Câu 2: Cho 1,12 lít khí clo (đktc) vào dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích dung dịch NaOH cần dùng là A. 0,1 lít B. 0,15 lít C. 0,12 lít D. 0,3 lít. Câu 3: Ngâm một lá kim loại có khối lượng có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl, sau khi thu được 336ml khí H 2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68%. Kim loại đã dùng là A. Al B. Mg C. Fe D. Zn. Câu 4: Hoà tan hỗn hợp gồm 0,01mol FeO và 0,2mol Fe 2 O 3 trong dung dịch HCl dư, thu được dung dịch A. Cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa B. Nung B đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn C. Giá trị m là: A. 4 gam B. 4,5 gam C. 5,4 gam D. 3 gam Câu 5: Cho 200g dung dịch HX (X: halogen) nồng độ 14,6%. Để trung hoà dung dịch trên cần 250ml dung dịch NaOH 3,2M. Axit HX là A. HF B. HCl C. HBr D. HI Câu 6: Cho 100g dung dịch HCl C% tác dụng hết với Mg (dư) tạo ra 5,6 lít H 2 (đktc). Giá trị C là A. 16,25 B. 17,25 C. 18,25 D. 19,25 Câu 7: Nhiệt phân hoàn toàn 2,45 gam một muối vô cơ X thu được 672ml O 2 (ở đktc). Phần chất rắn còn lại chứa 52,35% kali và 47,65% clo. Công thức phân tử của muối X là A. KClO B. KClO 2 C. KClO 3 D. KClO 4 . Câu 8: Đốt cháy một kim loại trong bình đựng Cl 2 thu được 32,5 gam muối clorua, nhận thấy thể tích khí Cl 2 trong bình giảm 6,72 lít (đktc). Kim loại cần xác định là: A. Al B. Cu C. Fe D. Mg. Câu 9: Cho hỗn hợp Mg và CaCO 3 tan trong dung dịch HCl vừa đủ tạo ra 2,24 lít (đktc). Tổng số mol của hai chất trong hỗn hợp là: A. 0,15 mol B. 0,2 mol C. 0,1 mol D. 0,3 mol. Câu 10: Chất X là muối canxi halogenua. Cho dung dịch chứa 0,2 gam X tác dụng bạc nitrat thu được 0,376 gam kết tủa bạc halogenua. Công thức phân tử của X là A. CaCl 2 B. CaBr 2 C. Cal 2 D. CaF 2 . Câu 11: Cho 0,9532 gam muối clorua kim loại M tác dụng với dung dịch AgNO 3 thu được 2,7265 gam kết tủa (hiệu suất 95%). Khối lượng mol kim loại M là: A. 40,08 gam B. 24,32 gam C. 22,9 gam D. 26,98 gam. Câu 12: Khí clo oxi hoá dung dịch H 2 S cho một lớp lưu huỳnh trắng hơi vàng và hyđroclorua. Để oxi hoá 1 lít H 2 S, cần thể tích khí clo là: A. 1 lít B. 2 lít C. 0,5 lít D. 0,25 lít. Câu 13: Cho một luồng khí clo dư tác dụng với 9,2 gam kim loại sinh ra 23,4 gam muối kim loại hoá trị I. Muối kim loại hoá trị 1 là A. LiCl B. KCl C.NaCl D. RbCl. Câu 14: Một hỗn hợp X gồm Cl 2 và O 2 . X phản ứng vừa hết với 9,6 gam Mg và 16,2 gam Al tạo ra 74,1 gam hỗn hợp muối clorua và oxit. Thành phần % theo thể tích của Cl 2 trong X là : A. 50% B. 55,56% C. 66,67% D. 44,44%. Câu 15: Cho bột sắt đun nóng vào lọ chứa khí Cl 2 . Hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch HCl dư thấy tạo ra 2,24 lít H 2 (đktc). Nếu cho hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với dung dịch NaOH thì tạo ra 0,03 mol chất kết tủa màu nâu đỏ. Hiệu suất của phản ứng Fe tác dụng với Cl 2 là: A. 13% B. 43% C. 33% D. 23%. Câu 16: Cho 5,0g brom có lẫn clo vào dung dịch chứa 1,6g KBr. Sau phản ứng làm bay hơi dung dịch thì thu được 1,155g chất rắn khan. Phần trăm khối lượng clo có trong 5,0g brom ở trên là: LTĐH Chuyên đề Nhóm Halogen 9 A. 13,1% B. 11,1% C. 9,1% D. 7,1%. Câu 17: Y là một halogen. Cho 16 gam Y 2 tác dụng hết với kim loại kiềm M thu được 23,8 gam muối. Xác định Y, M A. Cl, K B. Br, K C. Cl, Na D. Br, Na. Câu 18: Một hỗn hợp gồm 3 lit Cl 2 và 2 lit H 2 được để ra ngoài sáng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí X có 30% Cl 2 về thể tích. Hiệu suất của phản ứng là A. 50% B. 18% C. 70% D. 75%. Câu 19: Một hỗn hợp 2 kim loại kiềm A, B thuộc hai chu kỳ kế tiếp của bảng HTTH có khối lượng là 10,6 g. Khi tác dụng với hỗn hợp Cl 2 dư cho hỗn hợp 2 muối nặng 31,9g. Các chất A, B và khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên là A. Na, K; m Na = 4,6g, m K = 6g B. Na, K; m Na = 2,3g, m K = 8,3g C. Li, Na; M Li = 0,7g, m Na = 9,9g D. Li, Na; m Li = 1,4g, m Na = 9,2g Câu 20: Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) đi qua 2,5 lít dung dịch KOH ở 100 0 C. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 37,25 gam KCl. Dung dịch KOH trên có nồng độ là A. 0,24 M B. 0,48 M C. 0,4 M D. 0,2 M Câu 21: Cho 1 lít hỗn hợp các khí H 2 , Cl 2 và HCl đi qua dung dịch Kl, thu được 2,54 gam iot và còn lại 1 thể tích là 500ml (các khí đo cùng điều kiện phản ứng). Thành phần phần trăm thể tích các khí có trong hỗn hợp lần lượt là : A. 50 ; 22,4 ; 27,6 B. 25 ; 50 ; 25 C. 21 ; 34,5 ; 44,5 D. 30 ; 40 ; 30. Câu 22: Khi đốt nóng 22,05 g muối KClO 3 thu được 2,24 lít khí O 2 và một hỗn hợp chất rắn gồm muối Kali peclorat và kali clorua. Xác định khối lượng các muối tạo thành A. 4,9g KCl và 13,88g KClO 3 B. 11,7725g KCl và 10,2775 g KClO 3 C. 7,0775g KCl và 11,7725g KClO 4 . D. 7,0775g KCl và 14,9725g KClO 4 . Câu 23: Cho m gam bột Fe vào dung dịch X chứa 2 gam FeCl 3 sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 11,92 gam chất rắn. Cô cạn dung dịch y thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? A. 50,825 gam B. 45,726 gam C. 48,268 gam D. 42,672 gam. Câu 24: Cho m gam bột Fe vào dung dịch X chứa 2 gam FeCl 3 sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 11,92 gam chất rắn. Giá trị m là A. 9,1 gam B. 16,8 gam C. 18,2 gam C. 33,6 gam Câu 25: Hỗn hợp X gồm FeCl 2 và FeCl 3 hoà tan vào nước. Lấy một nửa dung dịch thu được cho tác dụng với NaOH dư, để ngoài không khí thấy tạo ra 0,5 mol Fe(OH) 3 kết tủa, nửa còn lại cho tác dụng với dung dịch AgNO 3 dư tạo ra 186,55g kết tủa AgCl. Tỷ lệ mol của FeCl 2 và FeCl 3 trong X là A. 1: 4 B. 4 : 1 C. 2 : 3 D. 3 : 2 Câu 26: Hoà tan 4,25 gam một muối halogen của kim loại kiềm vào nước được 200ml dung dịch A. Lấy 10ml dung dịch A cho phản ứng với 1 lượng dư dung dịch AgNO 3 thu được 0,7175 gam kết tủa. Công thức muối đã dùng và nồng độ mol của dung dịch A là : A. NaBr ; 0,5M B. NaCl ; 0,25M C. KCl; 0,12M D. LiCl; 0,5M. Câu 27: Cho m gam bột Fe tác dụng với khí Cl 2 sau khi phản ứng kết thúc thu được m + 12,789 gam hỗn hợp X. Hoà tan hết hỗn hợp X trong nước cho đến khi X tan tối đa thì thu được dung dịch Y và 1,12 gam chất rắn m có giá trị là A. 5,6 gam B. 11,2 gam C. 16,8 gam D. 8,4 gam. Câu 28: Dẫn hai luồng khí clo đi vào 2 dung dịch: một dung dịch NaOH loãng, nguội, một dung dịch NaOH đậm đặc, đun nóng 100 0 C. Nếu lượng muối NaCl sinh ra trong 2 dung dịch bằng nhau thì tỷ lệ thể tích clo đi vào 2 dung dịch trên là A. 5/6 B. 5/3 C. 6/3 D. 8/3 2. Axit HX tác dụng với kim loại và oxit kim loại Câu 1: Đổ dung dịch chứa 1g HBr vào dung dịch chứa 1g NaOH. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được thì giấy quỳ tím chuyển sang màu nào? A. Màu đỏ B. Không đổi màu C. Màu xanh D. Không xác định Câu 2: Hoà tan 7,8g hỗn hợp bột Al và Mg vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng 7,0g. Khối lượng Al, Mg lần lượt là A. 2,7g và 1,2 g B. 5,4g và 2,4g C. 5,8g và 3,6g D. 1,2g và 2,4g Câu 3: Cho 20g hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1g khí H 2 bay ra. Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam? A. 40,5 g B. 45,5 g C. 55,5 g C. 65,5 g. Câu 4: Cho hỗn hợp Mg và Fe có khối lượng 20 gam tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1 gam khí H 2 thoát ra. Khối lượng muối trong dung dịch là: A. 45,5 gam B. 55, 5 gam C. 54,5 gam D. 56,5 gam. LTĐH Chuyên đề Nhóm Halogen 10 Câu 5: Hoà tan hoàn toàn 5 gam hỗn hợp 2 kim loại X, Y bằng dung dịch HCl thu được dung dịch A và khí B. Cô cạn dung dịch A thu được 5,71 gam muối khan. Thể tích khí B thu được là A. 2,24 lít B. 0,224 lít C. 1,12 lít D. 4,48 lít. Câu 6: Cho 12,1 gam hỗn hợp hai kim loại A, B có hoá trị (II) không đổi tác dụng với dung dịch HCl tạo ra 0,2 mol H 2 . Hai kim loại đó là: A. Ba và Cu B. Mg và Fe C. Mg và Zn D. Fe và Zn. Câu 7: Cho 1,53 gam hỗn hợp Mg, Fe, Zn vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 448ml khí (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thì thu được chất rắn có khối lượng là A. 2,95 gam B. 3,90 gam C. 2,24 gam D. 1,85 gam. Câu 8: Hoà tan hoàn toàn 13 gam kim loại hoá trị (II) bằng dung dịch HCl. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 27,2 gam muối khan. Kim loại đã dùng là A. Fe B. Zn C. Mg D. Ba. Câu 9: Khi cho 10,5 gam Nal vào 50ml dung dịch nước Br 2 0,5M. Khối lượng NaBr thu được là A. 3,45 gam B. 4,67 gam C. 5,15 gam D. 8,75 gam Câu 10: Đốt cháy a gam hỗn hợp 3 kim loại Mg, Zn, Cu thu đượpc 34,5 gam hỗn hợp rắn X gồm 4 oxit kim loại. Để hoà tan hết hỗn hợp X cần dùng vừa đủ dung dịch chứa 0,8 mol HCl. Vậy giá trị của a là A. 28,1 g B. 21,7g C. 31,3 g D. 24,9 g. Câu 11: Hoà tan hết 38,60 gam hỗn hợp Fe và kim loại M trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra 14,56 lít H 2 (đktc). Khối lượng hỗn hợp muối clorua khan thu được là: A. 48,75g C. 84,75g C. 74,85g D. 78,45g. Câu 12: Cho 16,3g hỗn hợp 2 kim loại Na và X tác dụng hết với HCl loãng, dư thu được 34,05g hỗn hợp muối khan A. Thể tích H 2 thu được là bao nhiêu lít? A. 3,36 lít B. 5,6 lít C. 8,4 lít D. 11,2 lít. Câu 13: Cho m gam Na vào 500ml dung dịch HCl 0,2M thu được V lít khí (đktc) và dung dịch X. Trung hoà dung dịch X cần vừa hết 100ml dung dịch HCl 0,2M. m và V có các giá trị là: A. 2,3 gam ; 1,12 lít B. 2,76 gam; 1,344 lít C. 2,76 gam; 0,672 lít D. 4,6 gam; 2,24 lít. Câu 14: Oxi hoá 23,1 gam hỗn hợp X gồm Zn, Mg, Cu và Al (trong đó Al chiếm 1/3 tổng số molX) bằng khí clo dư thu được 72,8 gam hỗn hợp muối clorua. Phần trăm khối lượng Al trong hỗn hợp X A. 23,38% B. 35,06% C. 28,05% D. 21,04%. Câu 15: Cho 1,53 gam hỗn hợp bột Mg, Zn và Fe vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 448 ml khí (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thì thu được chất rắn có khối lượng là A. 2,95 gam B. 3,90 gam C. 2,24 gam D. 1,85 gam. Câu 16: Cho 20 g hỗn hợp 2 kim loại Fe và Cu vào dung dịch HCl dư . Sau phản ứng, cô cạn dung dịch được 27,1g chất rắn khan. Thể tích khí thoát ra (đktc) ở phản ứng hoà tan là A. 8,96 B. 4,48 C. 2,24 D. 1,12 Câu 17: Cho 20 gam hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1 gam khí H 2 bay ra. Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là A. 40,5 gam B. 45,5 gam C. 55,5 gam D. 65,5 gam Câu 18: Để hoà tan hết hỗn hợp Zn và ZnO phải dùng 100,8ml dung dịch HCl 36,5% (d = 1,19g/ml) thu được 0,4 mol khí. Phần trăm về khối lượng hỗn hợp Zn và ZnO ban đầu lần lượt là: A. 61,6% và 38,4% B. 50% và 50% C. 45% và 55% D. 40% và 60%. Câu 19: Cho axit H 2 SO 4 đặc tác dụng vừa đủ với 29,25 gam NaCl đun nóng. Khí thu được hoà tan vào 73 gam H 2 O. Nồng độ phần trăm dung dịch thu được A. 25% B. 20% C. 22% D. 23,5%. Câu 20: Cho 10,4g hỗn hợp bột gồm Mg, Fe tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl. Kết thúc phản ứng thu được 6,72lít khí (đktc). Thành phần % về khối lượng Mg, Fe và nồng độ mol/l của dung dịch HCl ban đầu lần lượt là: A. 46,15%; 53,85%; 1,5M B. 53,85%; 46,15%; 1M C. 11,39%; 88,6%; 1,5M D. 46,15%; 53,85%; 1M Câu 21: Trộn lẫn 150ml dung dịch HCl 10% (d = 1,047) với 250ml dung dịch HCl 2M thì được dung dịch sau có d = 1,038g/ml. Dung dịch này có nồng độ % và nồng độ mol là A. 2,5M và 12,5% B. 2,32 M và 8,175% C. 2,25M và 9,215% D. 1,25M và 6,25%. Câu 22: Cho m gam hỗn hợp gồm Mg và Al vào 250ml dung dịch X chứa hỗn hợp hai axit HCl 1M và H 2 SO 4 0,5M (loãng), thu được 5,04lít khí H 2 ở đktc và dung dịch Y. Dung dịch Y có thể hòa tan tối đa bao nhiêu gam Zn? A. 1,625g B. 16,25g C. 3,25g D. 32,5g Câu 23: Clo hoá hoàn toàn 1,96 gam kim loại A được 5,6875 gam muối clorua tương ứng. Để hoà tan vừa đủ 4,6 gam hỗn hợp gồm kim loại A và 1 oxit của nó cần dùng 80ml dung dịch HCl 2M, còn nếucho luồng […]… Chuyên đề Nhóm Halogen HALOGEN TRONG ĐỀ THI ĐH-CĐ NĂM 2007 Câu 1 (ĐH-KA-2007) Dung dịch HCl và dd CH3COOH có cùng nồng độ mol/l, pH của hai dung dịch tương ứng là x và y Quan hệ giữa x và y là (giả thi t, cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li) A y = 100x B y = 2x C y = x – 2 D y = x + 2 Câu 2 (ĐH-KA-2007) Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều,… kim loại X, Y và các dung dịch muối clorua của chúng có các phản ứng hóa học sau: X + 2YCl3 → XCl2 + 2YCl2; Y + XCl2 → YCl2 + X Phát biểu đúng là: 2+ 2+ A Ion Y có tính oxi hóa mạnh hơn ion X B Kim loại X khử được ion Y2+ C Kim loại X có tính khử mạnh hơn kim loại Y D Ion Y3+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion X2 + o 16 LTĐH Chuyên đề Nhóm Halogen NĂM 2009 Câu 31 (ĐH-KA-2009) dd X chứa hh gồm Na2CO3 1,5M và… K2SO3, (NH4)2CO3 Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là A 4 B 5 C 7 D 6 15 LTĐH Chuyên đề Nhóm Halogen Câu 16 (ĐH-KA-2008) Cho các phản ứng sau: 4HCl + MnO2 MnCl2 + Cl2 + 2H2O 2HCl + Fe FeCl2 + H2 14HCl + K2Cr2O7 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O 6HCl + 2Al 2AlCl3 + 3H2 16HCl + 2KMnO4 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là A 2 B 1 C 4 D… B 5 C 4 D 2 18 LTĐH Chuyên đề Nhóm Halogen Câu 60 (ĐH-KB-2011) Dãy gồm các chất (hoặc dung dịch) đều phản ứng được với dung dịch FeCl2 là: A Bột Mg, dung dịch BaCl2, dung dịch HNO3 B Khí Cl2, dung dịch Na2CO3, dung dịch HCl C Khí Cl2, dung dịch Na2S, dung dịch HNO3 D Bột Mg, dung dịch NaNO3, dung dịch Câu 61 (CĐ-2011) Để hoà tan hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ có hóa trị II) và oxit của…LTĐH Chuyên đề Nhóm Halogen H2 dư đi qua 4,6 gam hỗn hợp trên thì sau phản ứng thu được 3,64 gam chất rắn X Công thức oxit kim loại A là: A ZnO B Fe2O3 C FeO D Fe3O4 Câu 24: Thể tích khí clo cần phản ứng với kim loại… HCl 1M Dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn Giá trị m là: A 10 gam B 12 gam C 9 gam D 8 gam 11 LTĐH Chuyên đề Nhóm Halogen Câu 40: 1,368 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng vừa hết với dung dịch HCl các phản ứng xảy ra hoàn toàn được dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y thu được hỗn hợp 2 muối trong đó… Y Dung dịch Y có pH là A 4 B 3 C 2 D 1 Câu 18 (ĐH-KA-2008) Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 bằng Cl2 khi có mặt KOH, lượng tối thi u Cl2 và KOH tương ứng là A 0,03 mol và 0,08 mol B 0,03 mol và 0,04 mol C 0,015 mol và 0,08 mol D 0,015 mol và 0,04 mol Câu 19 (ĐH-KB-2008) Nung 13,4 gam hh 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2, thu được 6,8 gam chất rắn và khí X Cho biết các phản ứng… 2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3; 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2 Phát biểu đúng là: A Tính khử của Cl- mạnh hơn của Br – B Tính oxi hóa của Br2 mạnh hơn của Cl2 C Tính khử của Br- mạnh hơn của Fe2+ D Tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn của Fe3+ Câu 20 (ĐH-KB-2008) Nung 13,4 gam hh 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2, thu được 6,8 gam chất rắn và khí X Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl… Tính nồng độ mol của mỗi muối trong dung dịch đầu A CNa2CO3 = 0,20M; CKHCO3 = 0,08M B CNa2CO3 = 0,12M; CKHCO3 = 0,12M C CNa2CO3 = 0,10M; CKHCO3 = 0,14M D CNa2CO3 = 0,24M; CKHCO3 = 0,20M 12 LTĐH Chuyên đề Nhóm Halogen Câu 13: Cho dung dịch hỗn hợp Na2CO3 và KHCO3 Biết rằng khi cho 100ml dung dịch đó tác dụng hết với lượng dư HCl thì giải phóng ra 1,12 lít khí (đktc) Mặt khác, khi cho 250ml dung dịch… A 3 B 2 C 5 D 4 Câu 47 (CĐ-2009) Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol FeCl3 Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam chất rắn Giá trị của m là A.2,16 B 5,04 C 4,32 D 2,88 17 LTĐH Chuyên đề Nhóm Halogen NĂM 2010 Câu 48 (ĐH-KA-2010) Trong phản ứng K2Cr2O7 + HCl -> KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O Số phân tử đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng Giá trị của k là: . dần tính khử ? A. F – > Cl – > Br – > I – . B. I – > Br – > Cl – > F – C. Br – > I – > Cl – > F – . D. Cl – > F – > Br – > I – . Câu 15: Dãy axit. A. 15 gam B. 11,7 gam C. 7,8 gam D. 4,7 gam. LTĐH Chuyên đề Nhóm Halogen 15 HALOGEN TRONG ĐỀ THI ĐH-CĐ NĂM 2007 Câu 1 (ĐH-KA-2007) Dung dịch HCl và dd CH3COOH có cùng nồng độ mol/l,. hình electron: F – , Na + , O 2- . Dãy có trật tự bán kính các ion giảm dần là A. Na + , F – , O 2 ; B. F – , O 2 ,Na + ; C. O 2 ,Na + ,F – ; D. O 2 ,F – ,Na + . Câu 6: Trong các halogen, clo là

Xem thêm :  Cải lương: Tinh hoa trong dĩ vãng

Xem thêm :  Hướng dẫn sử dụng bình thủy điện Zojirushi nhanh chóng đơn giản dễ hiểu nhất

– Xem thêm –

Xem thêm: Chuyên đề halogen Tài liệu thi đại học môn hóa, Chuyên đề halogen Tài liệu thi đại học môn hóa, Chuyên đề halogen Tài liệu thi đại học môn hóa

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Xe 2 bánh

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Wiki

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button